Udvalg

Der findes forskellige udvalg under menighedsrådet: to såkaldt stående udvalg samt øvrige udvalg, som er beskrevet herunder – hvor det også er muligt at se, hvem der er ansvarlige for udvalgets opgaver.

Kirkeværgens post indebærer en del administrative og praktiske opgaver, og disse foregår i et tæt samarbejde med graveren.
Den administrative del består i at skrive begravelsesbreve til alle, der erhverver et gravsted på kirkegården, eller, når fredningstiden udløber, at forny perioden, hvis det ønskes.

Kirkeværgen er desuden ansvarlig for, at kirkegårdsprotokollerne bliver korrekt ført.
Angående den praktiske del har kirkeværgen det daglige tilsyn med sognets kirke og andre bygninger på kirkegården.
Kirkeværgen ved Thurø kirke er:

Bent Treldal, Kastanievej 21, Thurø tlf. 40290011

E-mail: treldal@treldal.com

Aktivitets- og kommunikationsudvalget er et ikke stående udvalg. Udvalgets formål er at forkynde og udbrede evangeliet i sognet både gennem traditionelle og nye aktiviteter og ved intern og ekstern kommunikation.

Faste opgaver for udvalget er planlægning af:

Fastelavn, Sommermøde, Pensionistklub, studietur, høst, kirkekaffe, nytårskur mm.

Kirke- og kirkegårdsudvalget er et af de stående udvalg, hvis arbejdsopgaver er nedfældet i en ministeriel vedtægt.
Udvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører gennem kirkeværgen det daglige tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som hører til kirkegården.


Udvalget skal påse, at kirkens bygninger og inventar og installationer holdes i forsvarlig stand, og at mindre skader udbedres hurtigst muligt. Udvalget skal påse, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.Udvalget skal inden det årlige syn have forberedt, hvilke arbejder menighedsrådet skal ansøge om for det kommende år.

Da sognepræsten på Thurø har bopælspligt i sognet, har præstegårdsudvalget til opgave at sørge for, at præstegårdens bygninger og tilhørende arealer vedligeholdes.

Udvalget er et stående udvalg. Udvalgets opgaver er ligeledes nedfældet i en ministeriel vedtægt og forbereder den årlige synsforretning vedrørende præstegården og konfirmandhuset. Et af udvalgets medlemmer har den løbende kontakt med kaffe- og rengøringsdamen.

Økonomiudvalgets arbejde består i at udarbejde forslag til senere vedtagelse i menighedsrådet for det/de kommende år. Budgettet skal udarbejdes inden for de budgetrammer, der udmeldes fra provstiudvalget. Økonomiudvalget udarbejder et “modelbudget”, der holder sig inden for de foreløbige rammer, der er blevet udmeldt fra provstiudvalget. Det behandles herefter i det samlede menighedsråd, og resultatet heraf indsendes til godkendelse i provstiudvalget inden midten af juni. De endelige budgetrammer modtager vi fra provstiudvalget i slutningen af august.

Menighedsrådet vælger en valgbestyrelse bestående af tre medlemmer fra rådet. Både fødte og valgte menighedsrådsmedlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Valgbestyrelsen er et af de lovpligtige udvalg og valget til valgbestyrelsen er derfor en del af menighedsrådets konstituering og skal således finde sted inden periodens start.

Valgbestyrelsens opgave er at afholde orienteringsmøde om næste menighedsrådsvalg, senest to måneder inden valget. Såfremt der kun indkommer én liste, bortfalder valget/fredsvalg. Hvis der indkommer flere lister, skal valgbestyrelsen forestå valg efter gældende bestemmelser.

Formanden skal vælges af det samlede menighedsråd.