kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde d.20.1.21
Referat
Onsdag d. 20. januar kl. 19-21 VIRTUELT
Deltagere:
Jens, Lars, Linda, Kirsten, Thomas (fysisk til stede)
Bent, Hanne, Mads, Janne (virtuelt)

Afbud:

Referent: Janne

O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt

1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
a. Jens (formand):
Corona-situationer påvirker os alle, men heldigvis kan vi mødes virtuelt.
Menighedsrådets virtuelle opslagstavle bliver udbygget efterhånden, bl.a. med årshjul, Provstiets huskeliste o.lign. Derudover opfordres der til, at vi alle bidrager med den viden, vi har, så den kan lægges på denne opslagstavle/ arkiv til gavn for alle i MR nu og i fremtiden.
Jens og tidl. formand, Hanne har holdt et godt overdragelsesmøde.

b. Thomas (præst):
Vi har fået to nye bistandspræster efter Mais fratrædelse - med en ansættelsesgrad på i alt 25 %. Pga. en generel besparelse er sognets bistandspræst beskåret med 5 %. De 2 præster er: Lotte Boas, som kendes fra tidligere, og har en ansættelsesgrad på 15 %. Det svarer til 7 søndage pr. år + feriedækning for Thomas. Den anden præst er Hanne Uhre Hansen, ansat på 10 %, svarende til 5 søndage om året.
Der må p.t. kun være 21 kirkegængere pr. Gudstjeneste i kirken. Derfor vil der fremover ofte afholdes 2 gudstjenester om søndagen, for at dække lidt af behovet.
Konfirmander undervises digitalt via. Zoom. Som undervisningsmateriale indkøbes bogen ”Menneskesønnen”.
Thomas fylder 50 år 2. feb. 2021; men pga. Corona bliver der ingen reception mv. Mærkedagen vil blive annonceret i Ugeavisen, og FAA vil evt. lave. et portræt af vores sognepræst.

3. (B) Forespørgsler på donationer samt vurdering af principper for tildeling (jf. bilag)
a. Ansøgninger er modtaget fra Foreningen Bergmannshus, Blomster Caféen i Svendborg og Sct. Nicolai Tjenesten.

Beslutning: Donationer ydes i år til de 3 ansøgere i samme størrelsesorden som sidste år, dvs.:

 Foreningen Bergmannshus: kr. 3.000
 Blomster Caféen i Svendborg: kr. 6.000
 Sct. Nicolai Tjenesten: kr. 1.000

Kassereren kontakter ansøgerne mph. overførsel af beløbet.
Bent vil kontakte formand Mogens Grønning, Foreningen for Bergmannshus, for at drøfte foreningens tanker for samarbejde med kirken.

Principdrøftelser om fremtidige donationer sættes på dagsorden til et kommende møde.

4. (B) Nyt teleslyngeanlæg (jf. bilag)
Drøftet.
a. Beslutning: Anlægget skal udskiftes, så det kan leve op til gældende normer og retningslinjer. Lars, Mads og Bent undersøger tilbuddene mv. nærmere og sikrer, at vi får den bedste kvalitet og garanti til den bedste pris.

5. (O) Tilbagemelding vedr. honorarer v. Kasserer
a. Udsættes til Provstiudvalgets beslutning foreligger.

6. (B) Ansøgning om opsætning af bænk på gravsted 291, herunder principper herfor (Jf. bilag)
a. Beslutning: Godkendt under forudsætning af forhåndsgodkendelse af bænken ved Kirkeværge og graver. Bent kontakter ansøger.

7. (B) Henvendelse fra Copydan (jf. bilag)
a. Beslutning: Tilbuddet er gennemgået og drøftet.

8. (O) Byggesagkyndig fortsætter en 4-årig periode mere.
a. Taget til efterretning.

9. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
 Bent har haft møde med Niels ang. katafalk. Der skal afprøves flere typer før anskaffelse. Thomas, graver og kirkeværge medvirker ved afprøvning.
 Sag ang. flytning af urne. Graver har klargjort flytningen og afventer bedre vejrlig samt yderligere aftale med ansøger.
 Opfølgning på møde med skovejerne/Thurø Skove, ang. opmåling og skeldragning. Ny opmåling er foretaget mhp. kirkens evt. køb/leje af del af parcel. Der følges op på sagen.
 Defekte vandhaner på kirkegården har medført et ekstraordinært stort vandforbrug. Vore forsikring har så høj en selvrisiko, at det ca. modsvarer merforbruget. Merforbrug må derfor betales over driften.

b. Kontaktperson v/ Linda
 Henvendelser fra Vibeke (organist):
ang. planlagt kirkekoncert den 12. feb.: Koncerten aflyses.
ang. køb af kontorartikler. Vibeke kan aftale nærmere med Niels.
 Kvartalsmøde i januar er aflyst pga. Corona, men Linda står til rådighed for individuelle spørgsmål fra de ansatte.

c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
 Kirkekaffe den 31. januar er aflyst. Thomas lægger information om aflysning på hjemmesiden.
 Hjemmesiden er den officielle kanal for kirken.
 Der bliver taget stilling til øvrige aktiviteter efter den 7. februar, herunder fastelavn. Linda informerer Louise.

d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
 Der er en løbende dialog i gang med Thomas vedr. forhold i præstegården. P.t. arbejdes der på udbedring af en dårligt fungerende it-løsning. Mads har derudover været i ”praktik” hos graveren og går gerne til hånde.

10. Eventuelt
a. Kurser vedr. menighedsrådsarbejdet - for interesserede. Tilmelding sker via Kirsten.
b. Kirkens hjemmeside drøftes på et kommende møde
c. Tilbud fra Bibelselskabet om bestilling af bøger. Lægges på MR’s virtuelle opslagstavle.
d. Næste møde: 10. februar 2021, kl. 17.00 - 19.00
e. Provstiets huskeliste: Regnskabsførermøde: 25. februar; Formandsmøde 10. marts, 19-22; Indledende budgetsamråd for alle MR, 24. marts, kl. 19
f. Janne takker for buketten hun modtog i anledning af sin runde fødselsdag