kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden 2021 20.01
Onsdag d. 20. januar kl. 19-21 (VIRTUELT)
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Thomas
Afbud:
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
3. (B) Forespørgsler på donationer samt vurdering af principper for tildeling (jf. bilag)
4. (B) Nyt teleslyngeanlæg (jf. bilag)
5. (O) Tilbagemelding vedr. honorarer v. kasserer
6. (B) Ansøgning om opsætning af bænk på gravsted 291, herunder principper herfor
(Jf. bilag)
7. (B) Henvendelse fra Copydan (jf. bilag)
8. (O) Byggesagkyndig fortsætter en periode mere.
9. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
b. Kontaktperson v/ Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
10. Eventuelt
Jens Madsen / Lars Kolmos