kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde d.17.12.20
Referat
Torsdag d. 17. december kl. 17-19 i Konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Liza
Afbud: Janne
Referent: Thomas

O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt

1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af pkt.12.e.
2. Styring af dagsordenspunkter
Der oprettes en virtuel opslagstavle/elektronisk mappe ved indkaldelse til MR-møde, hvorpå der er lige adgang for alle, og der kan forslås punkter.
3. Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
Formanden bød alle velkommen. Der er indkommet et forslag fra Stiftet til nyt regulativ for Bistandspræsten ved Thurø Kirke i forbindelse med Mai B. Andersens nye arbejde andetsteds. Mai B. Andersen står for sin sidste gudstjeneste d.27.12.20, hvor der ved afslutningen vil blive taget afsked med hende, da COVID-19 forhindrer at vi samles i konfirmandstuen.
4. (B) Fastsættelse af møder i Menighedsrådet for det første år. v. Formand
Ons.13.01.21 kl.19.00, ons 10.2. kl.17.00, ons.17.3. kl.17.00, ons.14.4.21, kl.19.00, Ons.19.5.21. kl.17.00, Ons.d.9.6.kl.19.00, Ons.d.11.08.21. kl.17.00, Ons.d.8.9.21. kl.19.00, Ons. d.6.10.21.kl.17.00, Ons.d.03.11.21. kl.19.00.
5. (B) Provstiets sekretariat har henstillet at vi laver et ekstraordinært afdrag på 80.000 kr. på vort lån begrundet i akkumulerede midler. v. Kasserer
Provstiet kontaktes og det meddeles, at der ikke er udsigt til, at MR længere har det omtalte overskud, hvorfor det ikke kan efterleves.

6. (O) Regnskabsfører anmoder om at blive Thurø menighedsråds administrator mhp. rettighedstildeling på virk.dk, nets, SKAT m.v. v. Kasserer
Godkendt

7. (B) Niveauet for Menighedsrådets uddeling af gaver til jul, mærkedage mv. v. Formand
Da kirkens midler er offentlige midler, henstilles der til, at man følger de retningslinjer, der gælder inden for det offentlige område.

8. (O) Tilbagemelding fra mødet med Thurø Skove vedr. skel m.v. jf. bilag v. Hanne R.
Der tages kontakt til Thurø Skove med henblik på et udkast til lejemålsaftale eller forhandling om evt. erhvervelse. Bent, Mads og Hanne tager sig af den videre kontakt.
.
9. (O) Ved menighedsrådsmødet d. 7 i oktober 2020 blev det besluttet at tildele flg. honorarer til MR-posterne: Formand: kr. 25.000 årligt, Kontaktperson: kr. 23.000 årligt, Kasserer: kr. 23.000 årligt, Kirkeværge: kr. 10.000 årligt, Konsulentudgift til kirke- og kirkegårdsområdet kr. 23.000 årligt
Der skulle udarbejdes en præciseret beskrivelse af funktioner og opgavevaretagelse, så der bliver skelnet mellem menighedsrådshonorar og løn for udførelse af opgaver. Beskrivelsen sendes til provstiudvalget til endelig godkendelse, inden udbetaling af honorarer kan igangsættes. v. Kasserer
Formand og Kirkeværge ønsker ikke at modtage honorar. MR kan vælge at reducere beløbene til de poster, men da Provstiudvalget barsler med en ramme for udgifterne til MR-honorar, afventer MR dette, inden det afgør sig for, hvordan rammebeløbet fordeles på de forskellige poster og indsender da til Provstiudvalget til godkendelse.
10. (B) Anmodning om flytning af Urne fra gravstedsnummer: A/688 A. jf. bilag (Mail fra gravstedsejer) v. Næstformand
Godkendt. Kirkeværge samt forh. Kirkeværge sørger for formalia og sikrer sammen med Graver at registrering af gravstedsnummer ajourføres hos Skovbo Data.
11. (B) Arbejdsmiljøsag - indkøb af katafalk v. Kontaktperson
Der hentes nogle prøveeksemplarer hjem til marts. Graverne, Linda, Lars og Thomas tager sig af afprøvningerne.

12. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
Genopretning af stendige ved kapel samt ved lågerne ned mod Kirkestræde gennemføres i 2021. Det samme gælder den nye smedejernslåge bag graverhuset ved nedgangen til den østlige del af kirkegården. Vandposterne søges der 5% midler til, hvilket Kirsten tager sig af.
b. Kontaktperson v/ Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
Som restriktionerne er lige nu, kan der ikke afholdes nytårskur i 2021.
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
e. Besættelse af udvalgsposter og valg af bygningssagkyndige
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Mads, Jens, Bent, Hanne.
Præstegårdsudvalg: Jens, Bent, Janne.
Aktivitets- og kommunikationsudvalg: Linda, Janne, Liza, Thomas.
Bygningssagkyndige: John Erik Jessen kontaktes om genvalg.
13. Eventuelt


Jens Madsen / Lars Kolmos