kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden2020.17.12
Dagsorden
Torsdag d. 17. december kl. 17-19 i Konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Liza
Afbud: Janne
Referent: Thomas

O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. Styring af dagsordenspunkter
3. Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
4. (B) Fastsættelse af møder i Menighedsrådet for det første år. v. Formand
5. (B) Provstiets sekretariat har henstillet at vi laver et ekstraordinært afdrag på 80.000 kr. på vort lån begrundet i akkumulerede midler. v. kasserer
6. (O) Regnskabsfører anmoder om at blive Thurø menighedsråds administrator mhp. rettighedstildeling på virk.dk, nets, SKAT m.v. v. kasserer
7. (B) Niveauet for Menighedsrådets uddeling af gaver til jul,mærkedage mv. v. formand
8. (O) Tilbagemelding fra mødet med Thurø Skove vedr. skel m.v. jf. bilag v. Hanne R.
9. (O) Ved menighedsrådsmødet d. 7 i oktober 2020 blev det besluttet at tildele flg. honorarer til MR-posterne: Formand: kr. 25.000 årligt, Kontaktperson: kr. 23.000 årligt, Kasserer: kr. 23.000 årligt, Kirkeværge: kr. 10.000 årligt, Konsulentudgift til kirke- og kirkegårdsområdet kr. 23.000 årligt
Der skulle udarbejdes en præciseret beskrivelse af funktioner og opgavevaretagelse, så der bliver skelnet mellem menighedsrådshonorar og løn for udførelse af opgaver. Beskrivelsen sendes til provstiudvalget til endelig godkendelse, inden udbetaling af honorarer kan igangsættes. v. Kasserer
10. (B)Anmodning om flytning af Urne fra gravstedsnummer: A/688 A. jf. bilag (Mail fra gravstedsejer) v. Næstformand
11. (B) Arbejdsmiljøsag - indkøb af katafalk v. kontaktperson
12. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
b. Kontaktperson v/ Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
13. Eventuelt


Jens Madsen / Lars Kolmos