kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 26. november 2020
Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 26.november 2020, kl. 17.30 - 19.00
i konfirmandhuset (med efterfølgende spisning)

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen, Janne Dyhr, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Martin Kolte, Thomas Aallmann; Ingrid Hayfield Eysturdal
Afbud: -

Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser fra formandskabet og præster
a. Mai Bjerregaard Andersen har fået ny stilling som præst i hhv. Kirkens Korshær og som præst i Svendborg Arrest. Der er afskedsgudstjeneste for Mai julesøndag kl. 11.30 med efterfølgende kirkekaffe.
b. Billetter til juleaften og til 1. juledag udleveres fra kirken ifm. gudstjenesten fra søndag den 29. november - og efterfølgende tirsdag til fredag på graverkontoret kl. 11.30-12.00.
c. Punkt til næste møde, som ny MR skal informeres om: Vurdering af ansøgninger om støtte til frivilligt arbejde på Thurø

3. Omstrukturering af graver og gravermedhjælper ved Thurø kirke
Foreløbig plan og proces
• Udkast til omstruktureringen består af en 3-deling af arbejdsområderne om-handlende 1) kirkens bygninger; 2) de grønne områder; 3) administration. Gennemgået af Lars Kolmos. Der arbejdes videre hermed i det ny-konstituerede menighedsråd efter en orientering og drøftelse.
Godkendt.
Punktet sættes på næste menighedsrådsmøde til drøftelse i det nye MR.

4. Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling
Dato 14.03.2021 og planlægning
• Videresendes til formandskab i nye menighedsråd til drøftelse.

5. Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene

a. Præstegårdsudvalg v/ Ib Rasmussen
-
b. Kontaktperson v/ Linda Hørmann
Opfølgning på MUS-samtaler
Medarbejderne er meget tilfredse med det ugentlige personalemøde

Resume fra det årlige lovpligtige personalemøde
• Graverne har ønske om at anskaffe en ledningsfri hækkeklipper, så flere kan arbejde samtidig.
• Ønske om anskaffelse af katafalk - skal sættes på som beslutningspunkt til nyt MR. Niels og Preben bedes indhente tilbud inden MR-mødet den 17. dec. 2020. (Linda)
• Kordegn ferieønske om 8 dage afholdelse til jul. Godkendt.

c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten Schou
• Krybbespil med minikonfirmander v/Vibeke afvikles Corona-venligt - Kirsten (Louise) sørger for evt. forplejning
• Kirkekaffe julesøndag ifm.
• Nytårskur 2. fredag i januar 2021 er udskudt pga. Corona-restriktioner.

d. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin Kolte og Lars Kolmos
Opfølgning af tidligere møde med Thurø Skove. Skrænten mod Kirkestræde er blevet ordnet af Thurø Skove. Der udestår opmåling ved landmåler dato: 30.11.2020 kl. 15.30, Hanne og Martin deltager fra MR. Udgiften hertil deles mellem Thurø Skove og kirken. Kirken ønsker derudover at få opmålt den fredede skrænt.

Der er indhentet tilbud på reparation af vandposter på kirkegården. Arbejdet er sat i gang.

6. Kurser
-

7. Eventuelt
Det nye menighedsråd, der er valgt for perioden november 2020 - november 2024 har konstitueret sig således:
• Formand: Jens Sønderby Madsen
• Næstformand: Kirsten Boding Schou
• Kirkeværge: Bent Treldal
• Kasserer: Kirsten Boding Schou
• Tegningsberettigede: Jens Sønderby Madsen, Kirsten Boding Schou
• Valgbestyrelse: Formand Janne Bastrup Dyhr, Linda Hørmann, Kirsten Boding Schou
• Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget: Lars Kolmos
• Formand for præstegårdsudvalget: Mads Skadberg
• Formand for aktivitets- og kommunikationsudvalget: Kirsten Boding Schou