kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 22. oktober 2020
Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 22. oktober 2020, kl. 19.00 - 21.00
i Konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen, Janne Dyhr, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Martin Kolte, Thomas Aallmann

Afbud: Ingrid Hayfield Eysturdal, Mai Bjerregaard
Andersen,

Referent: Janne Dyhr


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser fra formandskabet og præster
2.a Præsterne
Thomas:
Opmåling af kirken har fundet sted ved graverne. Thomas oplyser, at der efter ny opmåling kan være 35 til gudstjeneste med sang.
Allehelgens Dag afholdes 2 gudstjenester med tilmelding. Kirkekaffen aflyses.
Planlægning af julens gudstjenester arbejdes der også med. Der er deadline for kirkeblad primo november.

2.b Formandskabet
Gudstjeneste 25. oktober 2020 med indvielse af altertavle og bispe- og provstedeltagelse er udsat pga. Covid-19. Der er gudstjeneste samme dag med Thomas Aallmann kl. 15.

3. Godkendelse af kvartalsregnskab 2020 v/ Kirsten Schou
Godkendt.

4. Donationer
Formålet med donationer fra Thurø MR er at støtte lokale aktiviteter, der forebygger ensom-hed, støtte op om samarbejdsflader på øen og aktiviteter der udbreder evangeliet på forskellig vis i Thurø Sogn.
Donationerne er gennemført gennem mange perioder og justeret årligt efter ansøgninger.
På sidste års menighedsråds møde under samme punkt blev følgende besluttet; ”Der vil i det nye år blive annonceret om, at man kan indsende en begrundet ansøgning til MR om støtte til at fremme af tiltag, hvor ovenstående formål indgår”. Der skal derfor udarbejdes annonce og annonceres i fx Thurineren ved næste udgivelse.

Drøftelse og beslutning

Annoncering: Annonce udarbejdes af Hanne, Kirsten og Janne til følgende medier:
Kirkebladet og Thurineren. Frist for bidrag til Thurineren er: 1. november.


5. Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene

Præstegårdsudvalg v/ Ib Rasmussen
Opmåling af konfirmandhuset ønskes.

Kontaktperson v/ Linda Hørmann
Personalemøder:
Årligt møde i uge 44, hvorpå der planlægges MUS-samtaler
Medarbejderforslag om et kort ugemøde tirsdag formiddag om alle aktiviteter på matriklen. Forslaget støttes af MR. Medarbejderne foreslås en elektronisk dynamisk kalender, som alle har adgang. Til drøftelse blandt medarbejderne.

Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten Schou
Altertavleindvielse den 25. oktober er aflyst.

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin Kolte og Lars Kolmos
Vandposter: - vandmangel på kirkegården i visse områder: Tilbud på reparation modtaget,
afventer endnu et tilbud. Der ansøges om 5% midler hos provstiudvalget.

Stensætning: Modtaget flere tilbud på stensætning, og har accepteret.

Opmåling af kirke:
Efter ny opmåling kan være 35 til gudstjeneste med sang.
Godkendt

Vedligeholdelse af kirke:
Remmen ved gulvet langs kirkebænkene er blevet malet.

Kirkens matrikel:
Opfølgning af tidligere møde med Thurø Skove. Skrænten mod Kirkestræde er blevet ordnet af Thurø Skove. Der udestår opmåling ved landmåler. Udgiften hertil deles mellem Thurø Skove og kirken. Kirken ønsker derudover at få opmålt den fredede skrænt.

Gravstedsfornyelser:
Der sendes henvendelser ud ang. fornyelser til gravstedhaver ultimo november.

Kirkestole:
Lars undersøger, hvordan de skal behandles for ikke at smitte af.

Valgbestyrelsen
Der er ved fristens udløb den 13. oktober ikke indkommet opstillingslister, så der skal ikke afholdes afstemningsvalg i sognet. De valgte på valgforsamlingen er således endeligt valgt.


6. Honorarer til MR-medlemmer
Forslag til opdatering af honorarer til MR- medlemmer pr. 01.01.2021
Kontaktperson: kr. 23.000 årligt
Kirkeværge: kr. 10.000 årligt
Kasserer: kr. 23.000 årligt
Konsulentudgift til kirke- og kirkegårdsområdet kr. 23.000 årligt
Formand: kr. 25.000 årligt

Beslutning
Godkendt. Der udarbejdes en præciseret beskrivelse af funktioner og opgavevaretagelse, så der klart skelnes mellem menighedshonorar og løn for udførelse af opgaver. Beskrivelsen sendes til provstiudvalget til endelig godkendelse


7. Møder i menighedsrådet 2020
MR-møde torsdag 26/11 17.30-19.30
Konstitueringsmøde med det nye råd (senest 28/11) - forventes afholdt: 26/11, kl. 16.30-17.30.
MR-møde i december aftales af det nye menighedsråd


8. Kurser
Indstillinger: Intet.


9. Lukket punkt
Taget til efterretning.


10. Eventuelt