kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 23. september 2020
Referat af menighedsrådsmøde

Onsdag 23. september 2020, kl. 17.00 - 19.00
i Konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen, Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr,
Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Martin Kolte, Mai Bjerregaard
Andersen

Inviteret: Regnskabsfører Susanne Andersen

Afbud: Thomas Aallmann

Referent: Janne Dyhr


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser fra formandskabet og præster
• Formandskabet: Tak til valgbestyrelsen for indsatsen ifm. planlægning og afvikling af Valgforsamlingen den 15. september.
• Mai Bjerregaard oplyser, at der ikke er kommet nye retningslinjer for Covid-19.

3. Godkendelse af regnskab 2019 v/ Susanne Andersen

Gennemgang af revisionsprotokollat for årsregnskab for 2019
Bemærkninger - fokuspunkter
• Pkt. 6 - beholdningseftersyn - intet at bemærke
• Pkt. 7 - gaver (jubilæum, mærkedage, julegaver) - taget til efterretning
• Pkt. 9 - anbringelse af kirkekassens midler i mere end ét pengeinstitut aht. risikofordeling - revisors anbefaling bliver sat på som beslutningspunkt på et kommende MR-møde. Anbefaling, at der anbringes en del af midlerne i én af de 5 store banker
• Pkt. 10 manglende funktionsadskillelse - taget til efterretning

”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.
Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer.”
Revisionsprotokollat godkendt


4. Budget 2021 v/ Susanne Andersen

Gennemgang af budget

”Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2021, endeligt budget afleveret d.
21-09-2020 09:39”


5. Opsamling fra valgforsamlingen v/ valgbestyrelsen

På valgforsamlingen den 15. september 2020 skulle der vælges 8 kandidater til menigheds-rådet. Der var 9 kandidater, der opstillede, og 8 blev valgt efter 1. afstemningsrunde.
Der var 4 kandidater, der opstillede som stedfortrædere - alle blev valgt.

Valgt på Valgforsamlingen den 15. september 2020 for funktionsperioden
29. november 2020 - 30. november 2024:
Valgte kandidater (antal stemmer):
1. Jens Sønderby Madsen (28)
2. Kirsten Boding Schou (25)
3. Janne Bastrup Dyhr (20)
4. Mads Roald Klarskov Skadberg (20)
5. Lars Hørmann Kolmos (19)
6. Hanne Elisabeth Ringgaard Møller (19)
7. Linda Hørmann (13)
8. Bent Treldal (10)
Valgte stedfortrædere (antal stemmer):
1. Liza Katrine Kieler Schlotfeldt (34)
2. Lisbeth Bügel Madsen (30)
3. Martin Tourlin Kolte (30)
4. Ingrid Hayfield Eysturdal (29)
Såfremt der ikke indkommer en eller flere godkendte valglister senest den 13. oktober, er ovennævnte endeligt valg, og der udløses ikke et afstemningsvalg den 17. november.
Bekendtgørelse af Valgforsamlingens resultat (frist 22. september):
• Annonceret på Valgforsamlingen den 15. september 2020
• Annonceret på Thurø Kirkes facebookside den 16. september 2020
• Annonceret på Thurø Kirkes hjemmeside under aktiviteter den 17. september 2020
• Annonceret fra prædikestolen ved gudstjenesten den 20. september 2020
• Annonceret på facebooksiden ”Thurineren” den 22. september 2020
• Annonceret i Fyns Amts Avis den 22. september 2020

• Indberetning af resultat af Valgforsamling til Fyens Stifts er sket den 17. september pr. mail via
kirkenettet fra menighedsrådets postkasse (frist 17. september 2020).

Forslag til dato til konstitueringsmøde: 26. november, kl. 16.30. Formanden kontakter Jens Madsen, der skal forestå indkaldelsen af dette

6. Planlægning af den officielle indvielse af altertavlen 25.10.20 kl 15.00
Hanne kontakter Tine Lindhardt og Thomas ang. gudstjenestens forløb og en Corona-venlig servering efter den kirkelige handling. Aktivitetsudvalget følger op på indstillingerne.

7. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

• Kontaktperson v/ Linda Hørmann
Kvartalsmøde afholdt
Linda kontakter personalekonsulent Anne Monk for præcisering af følgende på kirkeområdet:
Corona-restriktioner for personalet - hvad gælder
• Kursus - gran-kursus for gravere - betingelser for evt. gennemførsel
• Børnekorets (12 børn) sammenkomst i konfirmandhuset med spisning.
• Kan 2 medlemmer af børnekoret synge til gudstjenesten
• Kan babysalmesang fortsætte?
• Minikonfirmander - krybbespil kan det opføres for deres forældre?
• Må minikonfirmander komme i biografen
Kontaktpersonen tager i øvrigt kontakt til gravere mhp opfølgning på henvendelse fra Svendborg kommune

• Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten Schou
• Høstgudstjeneste afviklet
• Kommende arrangement vedr. indvielse af altertavle
• Allehelgenssøndag, Kirsten spørger Thomas, hvordan det kan afvikles med kirkekaffe

• Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin Kolte og Lars Kolmos
• Lars: defekte vandposter på kirkegården. Der indhentes tilbud, og det er en kompleks sag.

• Præstegårdsudvalg v/ Ib Rasmussen
• Det er dyrt at trække vedligeholdelse ud, for det bliver for dyrt at vedligeholde, når det ikke sker ofte nok.
• Forslag til at lave en løbende vedligeholdelsesplan el. checkliste, så vi ikke overraskes over væsentlige mangler

8. Møder i menighedsrådet 2020
• MR-møde torsdag 22/10 kl. 19-21
• MR-møde torsdag 26/11 17-19.00
• Konstitueringsmøde med det nye råd (senest 28/11) - foreslået til 26/11, kl. 16.30
• MR-møde, december møde efter behov

9. Kurser
AMU-kursus bevilget til graver under forudsætning af vikardækning.


10. Lukket punkt


11. Eventuelt