kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde april 2012
THURØ MENIGHEDSRÅD
v/Knud Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, Thurø
knudfruelund@hotmail.com MR 29

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag d. 18. april kl. 19.00
i konfirmandhuset


Fraværende: Henning Møllebæk, Hanne Møller og Lajla Gregers. Erwin Hentzer er indkaldt.

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Præsentation af Johs. Johansens bispekjole.
Endeligt budgetsamråd er fastsat til den 30.08.2012 kl. 19.00.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen: Personalemøde onsdag 2. maj kl. 14.30. Dagsorden.
e. Fra andre:


3. Menighedsmøde med kirkefrokost (jvfr. menighedsrådslovens kap. 7)
Planlægning af menighedsmødet søndag d. 13. maj efter gudstjenesten.
Beslutning: Aktivitetsudvalget sørger for forplejning.

4. Provstesynet 6. juni
a. Handicaptoilet
Vi har penge til projektering af handicaptoilet i 2012. CAJ fremlægger de overordnede betragt-ninger.
Rådet tilsluttede sig den idé-skitse, som blev fremlagt. Det udkast vil danne grundlag for endelig beslutning på maj-mødet.
b. Solenergi på konfirmandhusets sydlige tagflade?
Drøftelse af muligheden for at få oplagt solenergiceller for at minimere energiudgifterne.
Med henblik på at fremlægge forslaget på provstesynet arbejder rådet videre med idéen med sol-
energi.
c. Andre emner til drøftelse forud for provstesynet?

5. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012
Kassereren vil udsende bilag til dette punkt inden mødet.
Beslutning: Blev forelagt.

6. MR-valget 2012
Status. Blev gennemgået.

7. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:
Blev gennemgået.


8. Kurser
Anmodning fra organisten om deltagelse i FUK’s årsmøde.
Beslutning: Kontaktpersonen meddeler menighedsrådets afslag på organistens ansøgning.

9. Eventuelt
Intet.

10. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.Knud Fruelund

Næste møde: Onsdag den 23. maj kl. 19.00 - MR-valget 2012