kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 18. juni 2020
Referat af menighedsrådsmøde

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.30 - 21.30
i Konfirmandhuset
Obs; vi mødes kl 18.30 i kirken for at se altertavlen. Herefter spiser vi sammen med Bent Jacobsen og regnskabsfører Susanne Andersen. Herefter følger MR mødet.

Deltagere: Ingrid Hayfield Eysturdal, Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Martin Kolte, Mai Bjerregaard Andersen, Janne Dyhr, Thomas Aallmann, Susanne Andersen
Afbud:

Referent: Janne Dyhr


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser fra formandskabet og præst
(donation til messehagel, genåbning fortsat, indvielse af altertavlen mv)
• Hanne: Fynske Banks Fond har doneret kr. 30.000 til ny messehagel
• Thomas: Ved sommermødet vil den nye messehagel blive præsenteret af væverske Grethe Sørensen - og øvrige 3 messehagelser præsenteret
• Konfirmationer: Der er to konfirmationer hver søndag med 6 konfirmander pr. gang. De sidste konfirmationer finder sted i september.
• Det er fortsat nødvendigt at melde sig til deltagelse i gudstjeneste og altergang til Thomas.
• Sommermødet kræver også tilmelding.

3. Budget 2021
Gennemgang v/ regnskabsfører Susanne Andersen

Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2021,, Bidrag budget afleveret
d. 17-06-2020 10:29.

Bemærkning: Ekstraordinære indbetalinger til indefrosne feriepenge for ansatte vil blive dækket af Provstiet.4. Menighedsrådsvalg 2020
• Orienteringsmøde og menighedsmøde: søndag 16. august. i forlængelse af gudstjenesten/kirkekaffe.
Valgudvalg (og evt. Hanne) mødes for planlægning af orienteringsmøde + kommunikation ifm. valget.
• Valg til menighedsrådet: 15. september, kl. 19.00

5. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson v/ Linda Hørmann
• Sangaftner med Vibeke udsættes til efter sommerferien
• Når konfirmationerne på søndag, 21. juni, er afholdt, må kirken åbnes, under forudsætning af, at der rengøres forud for hver kirkelig handling.

Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten Schou
• Sommermøde 28. juni, kl. 14.00: Der bestilles telt. Udvalget mødes den 28. om formiddagen for klargøring.
• Orienteringsmøde den 16. aug.
• Høstgudstjeneste den 20. september
• Studietur 24. oktober
• Indvielse af altertavle. Hanne og Thomas finder dato og inviterer biskop og provst. Konservator Bent Jacobsen vil fortælle om processen og vise billeder.

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin Kolte og Lars Kolmos
• Opsætning af stendige. Tilbud modtaget og arbejdet igangsættes.
• Sømandsforeningens fane er kørt til konservator.
• Stiftet og Provstiet har godkendt tillæg af kirkegårdsvedtægter for Thurø Kirkegård. Den reviderede vedtægt for Thurø Kirkegård er nu færdig fra trykkeri. Den skal yderligere lægges på kirkens hjemmeside (kordegn) og lægges i våbenhuset. Løsblad med takster indlægges i vedtægten.
• Hanne har talt med Thurø Skove ang. vedligehold af skovstykket der ligger op til kirken og Kirkestræde. Der aftales møde med Thurø Skove inden sommerferien, Hanne tager ansvar for dette.

Præstegårdsudvalg v/ Ib Rasmussen

6. Møder i menighedsrådet 2020
• August: Orienteringsmøde 16. august
• August: Provstesyn 24. august, kl 10.00
• August: tirsdag 19. august kl. 19.00. Budgetsamråd for menighedsrådene i Svendborg Provsti. Mødet holdes i Fredens sognehus(tilmelding til formanden).
• August: MR møde onsdag 20. august, kl. 17-19 (incl. Forberedelse af provstesyn)
• September: Valg 15. september7. Kurser:
• Orgelkursus til organist, kr. 1.900, godkendt.
• Graverne anmoder om afholdelse af grankursus for graverforeningen. Godkendt. Kirsten kontaktes mhp. Praktisk afvikling og forplejning.


8. Evt.

9. Lukket punkt


Linda Hørmann / Hanne Ringgaard Møller