kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 14. maj
Referat af menighedsrådsmøde

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 17.00 - 19.00
i Konfirmandhuset

Deltagere: Ingrid Hayfield Eysturdal, Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Martin Kolte, Thomas Aallmann, Mai Bjerregaard Andersen

Afbud: Janne Dyhr, Mai Bjerregaard Andersen

Referent: Thomas

1. Godkendelse af dagsordenen
• Godkendt

2. Meddelelser fra formandskabet og præst(er)
Der er udbudt nye konfirmationsdatoer, så der i alt er fire søndage: 14. og 21. juni og 6. og 13. sept.

3. Genåbning af kirkelige handlinger fra 18.05.2020
Beslutning
Der arbejdes på en langsom genåbning af kirken efter d.18.5. ud fra de endelige meldinger fra KM og Stift, der ventes i slutningen af ugen. Kommende gudstjeneste bliver med tilmelding, og der arbejdes på en evt. udendørs løsning.

4. Godkendelse af kvartalsregnskab 2020
Beslutning
Godkendt
Der indkaldes til et økonomiudvalgsmøde inden udgangen af maj evt. på Skype.

5. Menighedsrådsvalg 2020
• Orienteringsmøde juni forslag drøftes
Det udsættes til 16.8. i forlængelse af gudstjenesten.
• Valg 15. september


6. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten Schou
Sommermøde er sat til d.28.juni
Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin Kolte og Lars Kolmos
Hævd-sagen blev drøftet. Rådet afslog, og der rettes henvendelse til borgeren af formand for kirke- og kirkegårdudvalgs og kirkeværgen.
Kirkeværge har rykket Thurø Skove og sidste melding fra formand Jørgen Møller Andersen er, at det bliver behandlet på kommende bestyrelsesmøde lørdag d.16.
Tidl. udgiftsneutrale anlæggelse af nye urnegravsteder viser sig at have visse omkostninger. Form. for Kirkegårdsudvalget drøfter dette med Niels graver.
Walsted har afmonteret egetræslågerne og er i gang med vedligehold i henhold til den årlige serviceaftalen. Jernlågen til kirkegård ved kapel bliver renoveret ved smeden i Sørup.
Kontaktperson v/ Linda Hørmann
Som hovedregel skal ferie afholdes indenfor ferielovens rammer.
Præstegårdsudvalg v/ Ib Rasmussen
Mureren har foretaget et eftersyn af præstegårdens ydre og afleveret et tilbud til syn. Havelågerne mod eng og kirkegård istandsættes.
7. Møder i menighedsrådet 2020
• Datoer for MR-møder 1. halvår 2020:
• Maj: tirsdag 19.05.20, kl.10.00 - 13.00 (provstesyn er aflyst og rykket til 24 august kl 10.00)
• Juni: torsdag 18.06.20, kl. 19.00 - 21.00

8. Kurser:

9. Evt.

Linda Hørmann / Hanne Ringgaard Møller