kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af skypemøde torsdag den 26. marts 2020
Referat menighedsrådsmøde
(afholdt som Skype møder)

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 - 21.00
i Konfirmandhuset

Deltagere: Ingrid Hayfield Eysturdal, Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Thomas Aallmann,

Afbud: Martin Kolte, Janne Dyhr, Mai Bjerregaard Andersen

Referent: Hanne Ringgaard Møller

1. Godkendelse af dagsordenen
• Godkendt

2. Meddelelser fra formandskabet og præst(er)
- formandsmøde i provstiet (afholdt)
- budgetsamråd i provstiet (udsat)
- provstesyn 19.maj kl.10.00 (afventer)
- aflysning af konfirmationer (foreløbig nye datoer 14/6, 21/6 og evt. en dag i august. Aflysning af flere dåb.

3. Menighedsrådsloven v/ Asger Gewecke (ca 1 time) (udsat)

4. Ekstraordinært påske - kirkeblad udsendes sammen med Thurineren 27.03
Godkendt

5. Menighedsrådsvalg 2020
• Orienteringsmøde 12. maj planlægges, status efter påske grundet Covid-19
• Valg 15. september

6. Godkendelse af regnskab 2019
Beslutning: Godkendt
Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Regnskab 2019, Afleveret d. 17-03-2020 16:09
7. Messehagel v/Hanne
• Der er afsendt ansøgning til Fynske Bank.
• Forslag til, hvor messehaglerne kan ”udstilles” i vitrineskabe, og hvor de eventuelt kan placeres i kirken eller konfirmandhuset.

Orientering og beslutning: Kirsten tager kontakt til væverske med hensyn til overlevering, når messehagelen er færdigvævet. Vitrineskabe bestilles efter at formand for kirkegårdsudvalget, formand og præst har vurderet, hvor der hensigtsmæssigt hænges skabe op.

8. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten Schou
Alle kommende aktiviteter afventes grundet Corona

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin Kolte og Lars Kolmos
• Dannebrog forslag til rensning. Tilbud givet fra Langelands konserveringscenter Fyn, afventer tilbagemelding fra andet tilbud.
• Skovbestyrelsen Thurø Skove har modtaget vores henvendelse -
Martin Kolte tager kontakt til skovbestyrelsen, da vi ikke har modtaget et svar på vores henvendelse
• Murværk i kapel, murer er adviseret.
• Henvendelse fra boligejer ved skrænten; Martin tager kontakt til boligejer mhp. sagsfremstilling
• Energioptimering; Lars og Ib taler sammen om status og fremadrettede beslutninger
• Licens til Microsoft Office 365 til graverkontoret; Niels og Preben henvender sig til Lars ift. valg af model, igangsættes herefter


Kontaktperson v/ Linda Hørmann
• Informationer om Covid-19 og personale situationen
• Personale hjemsendt indtil 13/4 på nær graverne, hvor der er lavet en arbejdsplan, som justeres efter ny udmelding fra provsti
• Medhjælp i konfirmandhus møder onsdage for fortsat rengøring

Præstegårdsudvalg v/ Ib Rasmussen
• Energioptimering
• Der er opsat ny flagstang


9. Møder i menighedsrådet 2020
• Datoer for MR-møder 1. halvår 2020:
• April: tirsdag 21.04.20, kl. 19.00 - 21.00 (evt nyt tidspunkt forsyn) (afventes)
• Maj: torsdag 14.05.20, kl. 17.00 - 19.00 (evt aflysning)
• Maj: tirsdag 19.05.20, kl.10.00 - 13.00(evt syn)
• Juni: torsdag 18.06.20, kl. 19.00 - 21.00

10. Kurser: Organisten søger kursus
Godkendt
.

11. Evt.

Linda Hørmann / Hanne Ringgaard Møller