kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 5. februar 2020
Referat af menighedsrådsmøde

Onsdag den 5.februar 2020 kl. 19.00 - 21.00
i Konfirmandhuset

Deltagere: Ingrid Hayfield Eysturdal, Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen, Janne Dyhr, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Martin Kolte, Thomas Aallmann

Afbud: Mai Bjerregaard Andersen

Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
• Godkendt

2. Meddelelser fra formandskabet og præst(er)
Præsten
• Foredrag: Onsdag den 26. februar 2020, kl. 16.30 i konfirmandhuset kommer repræsentanter fra Nationalmuseet og fortæller om processen med udarbejdelse af den nye bog om danske kirker. Bogen omhandler Kværndrup og Thurø Kirker. Arrangeret af Thurø Lokalarkiv og Thurø Kirke og Menighedsråd.
• Thomas har fået bevilget studieorlov i september, oktober, november 2020.
• Thurø Pensionistforening er opløst. Thomas foreslår at lave ca. 3 årlige møder og en udflugt for sognets pensionister. Drøftes på kommende møde.

Formandskabet v/Hanne
• Budgetsamråd 25. marts kl. 19-21. Tilmelding til Hanne (fmd.).
• Hjertestarter: tilsyn med batteri overgår til kirke- og kirkegårdsudvalget.
• Tillæg til kirkegårdsvedvægter kommer på som punkt næste PU-møde
• Folkekirkens Nødhjælps indsamling den 8. marts koordineres af Lone de Blanck. MR’s repræsentant er Hanne.
• Asger Gewecke, jurist i Fyens Stift, deltager i MR-møde 26. marts
• Regnskabsfører, Susanne Andersen holder kort møde om regnskab med MR den 4. el. 11. marts. Hanne udmelder endelig dato.
• Kommende besøg af Bente Holdgaard, den nye provst i Svendborg Provsti, herunder provstesyn (maj el. juni). For-syn planlægges til måneden før provstesyn.

3. Menighedsrådsvalg 2020
• Orienteringsmøde 12. maj planlægges
• Valg 15. september

4. Messehagel v/Hanne
• Orientering og beslutning
Der har været lidt udfordringer med, hvorfra beløbet til messehagel skal findes. Dele af beløbet kan vi hente fra dels de 20.000 kr., som vi har modtaget på syn og fra vore frie midler. Det væsentlige er, at det ikke må hentes fra anlægsmidler. Der kommer opdate-rede retningslinjer her:

• Der skal søges fonde. Sct. Nicolai Kirkes MR har haft held med det.
• At væverske får sin betaling i 3-4 rater, således at vi kan afvente fondsansøgningerne. Hanne er i kontakt med væverske om dette.
• At vi undersøger, hvor messehaglerne kan ”udstilles” i vitrineskabe, og hvor de eventuelt kan placeres i kirken eller konfirmandhuset.
• At vi altid husker at udarbejde et forretningsmøde og -plan ved bestilling af tilbud.
Godkendt

5. Søndagsskole v/ Ingrid
• Formidling og evaluering
Orientering om status.
Thomas vil kontakte bladet den nye Thurineren og sende et indlæg om søndagsskolen som det første. Derudover fast støtte bladet med indlæg.
Ingrid annoncerer regelmæssigt for aktiviteten på facebook.

6. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten Schou
Fastelavns- børne- og familiegudstjeneste 23. februar, kl. 10 med efterfølgende tøndeslagning.
Kirsten udsender en plan med arbejdsopgaver. MR hjælper til under arrangementet. Janne annoncerer på facebook. Kirsten annoncerer i Ugeavis og Fyns Amts Avis.

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin Kolte og Lars Kolmos
• Tilbud indhentes på stensætning op mod kapel.
• Kalkning i kirken er overstået og blevet meget flot.
• Serviceaftale med Walsted er indhentet vedr. årlig vedligeholdelse af døre og låger til kapel, kirke og kirkegård mv. Godkendt.
• Kirkeskibe renoveret med succes.
• Årlig orientering om henfaldsbreve. Underskrives af kirkeværge og formand
• Orientering om forskellige henvendelser til graver
• Email-system, afventer at høre fra support ved kirkenet
• Thurø Skove - orientering om brev fra MR til Thurø Skove
• Orienteringsblad/folder til kirkegængere - uddelt. Thomas læser korrektur og sender til tryk
• Lampe ved våbenhuset er blevet ødelagt. Kirkegårdsudvalget og Thomas følger op på det.

Kontaktperson v/ Linda Hørmann
• Personalemøde afholdt den 28. januar. Alle deltog.
• Koordinationsmøde afholdt 15. januar mellem organist og medhjælp og kontaktperson.
• Organist mangler reolsystem til pulpituret til noder mv. Kirke- og kirkegårdsudvalget og MR finder en løsning. Lars taler med Vibeke.
• Koordinationsmøde mellem organist og medhjælp, Vibeke og Louise afholdt 15. januar.


Præstegårdsudvalg v/ Ib Rasmussen
• Ib har modtaget overlevering fra Janne og Thomas
• Presserende ting til udbedring:
o Flagstang ved præstegård trænger til udskiftning - det vurderes om den kan repareres eller skal udskiftes i løbet af kommende uger.
o Præstegårdshavens piletræ og øvrige træer, der hænger ind over Bergmannsvænget, skal stynes. Anslået pris kr. 10.-15.000. Godkendt til snarlig udførelse.
o Glaslister på den gamle del af konfirmandhuset er rådne og skal skiftes til aluminium magen til øvrige del af huset. Tilbud indhentes.
o Præstegården i almindelighed trænger til gennemgribende renovering. Ib kommer med forslag inden syn.
• Medhjælper i konfirmandhuset:
• Kontaktperson vil fremover tage sig af det ansættelsesmæssig ifm. med-hjælper i konfirmandhuset
• Kirsten vil være kontaktperson ifm. kirkekaffe og lignende arrangementer.
• Øvrige opgaver aftales mellem Janne og Ib.

7. Møder i menighedsrådet 2020
• Datoer for MR-møder 1. halvår 2020:
• Marts: torsdag 26.03.20, kl. 19.00 - 21.00
• April: tirsdag 21.04.20, kl. 19.00 - 21.00
• Maj: torsdag 14.05.20, kl. 17.00 - 19.00
• Juni: torsdag 18.06.20, kl. 19.00 - 21.00

8. Kurser
• Valgbestyrelsen: Kirsten og Janne er tilmeldt kursus/workshop om den nye MR-valglov den 26. februar, kl. 18-21, i Fredens sognehus, Svendborg. Pris 100 kr./pers.
• Skovbodata kursus for graver, pris kr. 150. Godkendt.

9. Evt.
• Renovering af Sømandsforeningens fane fra 1850. Lars tager kontakt til tekstilkonservator fra Langelands Museum.


Linda Hørmann / Hanne Ringgaard Møller