kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 14. november 2019
Referat menighedsrådsmøde
torsdag den 14. november 2019 kl. 19.00 - 21.00
i konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Kirsten Schou, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr, Lars Kolmos, Thomas Aallmann, Anne Monk

Afbud: Mai Bjerregård Andersen

Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med et tillægspunkt:
”Messehagel er godkendt til syn 2019 til et beløb på kr. 20.000. Der er sket en fejl i budgetteringen, da den nye messehagel beløber sig til kr. 75.000 + moms.
Vi skal vurdere om vi skal bestille den nye messehagel eller ej og såfremt om der skal forsøges at få den med på syn 2019(2021)”.

2. Meddelelser
Velkommen til Provstiets personalekonsulent Anne Monk samt præsentation af hendes opgaver.

3. Økonomi, justering af anlægsoversigt v/ Kirsten og Hanne
Gennemgang, jfr. uddelt bilag over anlægsaktiviteter.
Taget til efterretning. Formænd for udvalgene samt kasserer drøfter uden for mødet forslag til en fordeling af over- og underskud på anlægsmidlerne mv.

4. Årlig konstituering
Da der var procedurefejl ved sidste afstemning på MR 8 udføres som aftalt en re- konstituering som vil være gældende til valget i 2020.

Beslutning MR 8 møde i oktober:
Konstituering vedr. perioden 2019 -2020:
• Formand: Hanne Ringgaard Møller
• Næstformand: Kirsten Schou
• Kontaktperson: Linda Hørmann
• Kasserer: Kirsten Schou
• Kirkeværge: Martin Kolte
• Sekretær: Janne Dyhr

• Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Lars Kolmos (fmd.), (øvrigt udvalg Martin Kolte, Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen)
• Formand for Præstegårdsudvalget:
Ib Rasmussen (fmd.) (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos, Janne Dyhr, Thomas)
• Formand for Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Kirsten Schou, (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Janne Dyhr, Thomas)
• Økonomiudvalget: Valgt kasserer, udvalgsformænd, næstformand og formand
• Valgudvalget: Janne Dyhr (fmd.), (øvrigt udvalg Kirsten Schou, Linda Hørmann)

Beslutning 14.11.2019:
Omkonstituering vedr. perioden 2019 -2020:
• Formand: Hanne Ringgaard Møller
(Hanne: 6 stemmer; Kirsten: 1 stemme; 1 blank)
• Næstformand: Linda Hørmann (Kirsten: 3 stemmer; Linda: 5 stemmer)
• Kontaktperson: Linda Hørmann
• Kasserer: Kirsten Schou
• Kirkeværge: Martin Kolte
• Sekretær: Janne Dyhr
• Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Lars Kolmos (fmd.), (øvrigt udvalg Martin Kolte, Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen)
• Formand for Præstegårdsudvalget:
Ib Rasmussen (fmd.) (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos, Janne Dyhr, Thomas)
• Formand for Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Kirsten Schou, (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Janne Dyhr, Thomas)
• Økonomiudvalget: Valgt kasserer, udvalgsformænd, næstformand og formand
• Valgudvalget: Janne Dyhr (fmd.), (øvrigt udvalg Kirsten Schou, Linda Hørmann)

5. Donationer /v Hanne
Formålet med donationer fra Thurø MR er at støtte lokale aktiviteter, der fore-bygger ensomhed, støtte op om samarbejdsflader på øen og aktiviteter der udbreder evangeliet på forskellig vis i Thurø Sogn.
Donationerne er gennemført gennem mange perioder og justeret årligt efter ansøgninger.

Forslag vedr. 2020 donerer Thurø MR til følgende foreninger:
• Blomstercaféen, kr. 6.000,-
• Nicolai-tjenesten kr. 1.000,-
• Borgerforeningen kr. 3.000,-

Blomstercaféen, Sct. Nicolai Tjenesten og Borgerforeningen er pba. Ansøgning tildelt ovenstående beløb. Der vil i det nye år blive annonceret, om at man kan indsende en begrundet ansøgning til MR om støtte til fremme af det kirkelige liv.

6. Gaver / v Hanne
Der må gives gaver til menighedsråds medlemmer og ansatte på kr. 800-1.200 pr. år. Det er statens regler, og disse følger Fyns Stift.
I Thurø Menighedsråd har der i 8 år været denne tradition: Der gives en julegave årligt og en gave ved runde fødselsdage til medlemmer og ansatte og ved jubilæer til ansatte. Traditionen er drøftet og besluttet på MR.
Såfremt en ansat eller et menighedsrådsmedlem ikke ønsker at modtage gaver, kan dette meddeles til formanden.

Beslutning: Traditionen fortsættes og punktet tages op ift. drøftelse af praksis for gaver og andet til ansatte, menighedsrådsmedlemmer og deres ægtefæller.
Provstirevisor kontaktes af Hanne.


7. Fristiftsforsøg v/ Anne Monk, personalekonsulent
Svendborg Provsti har som det første tiltrådt fristiftsforsøg med en ansættelse af en personalekonsulent. Der arbejdes p.t. på at få ensrettet vikartakster i provstiet. Sagen omkring organistvikarer står først for.


8. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

• Kontaktperson v/ Linda Hørmann
- Personalemøde
Organist:
-Ansøger om køb af flere bluser til korets flere medlemmer. Godkendt.
-Møde med forældre og MR med koret den 18.12.2019 kl. 17.00.
Godkendt.
Kirkesanger:
-Ansøgt om køb af elvarmer. Godkendt.
-APV: Indkøb af stavhækkeklipper iht. tidligere beslutning.
-MUS-samtaler i gang.
- Organisthonorar v/ Anne Monk
-Forhandling om ensretning af honorar er i gang.
- MR-medlemmer og egen erklæring/legitimering pas/kørekort /Fynske Bank
-Anne Monk vil undersøge, hvorvidt MR er forpligtede til det.
- Ansatte ønsker ændring af julegudstjenester juleaftensdag
-Drøftes i det kommende år
- Mulighed for vikar for organisten til 3. tjeneste juleaften.
Godkendt.
• Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin og Lars
-Kalkning og ”nødkirke” i januar. Niels ser ikke noget problem i at
skulle opstille stole til gudstjeneste og andre tjenester. Thomas og Lars vil få
udarbejdet en kalender over alle kirkelige handlinger og arrangementer i den
periode, kirken er lukket pga. kalkning.
-El-truck leveret og det er en forbedring.
- Sti til kirken for gangbesværede.
Erwin: Henvendelse om at sikre tilgængelighed til kirken for gangbesværede/
kørestolsbrugere.
Sagen vil blive undersøgt og muligheder drøftet på kommende møder.
- Tilføjelse til kirkegårdsvedtægterne.
Gennemgang og drøftelse. Kommentarer indføres i forslaget og inkorporeres i eksisterende vedtægter, der herefter sendes til Stiftet til endelig godkendelse.
- Møde med graver:
Lars og Linda har holdt møde med Niels ang. kommunikationsveje.
Der skal oprettes en sikker mail-boks til graver.
Beslutning: Lars undersøger sagen sammen med Anne Monk.

• Præstegårdsudvalg
./.

• Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Nytårskur: Fredag den 10. januar 2020
Udvalget mødes og tager stilling om evt. at flytte arrangementet el.a.
Julearrangement den 8. dec. med krybbespil. Kirsten taler med Louise og
beder evt. andre om at hjælpe til.
• Kurser
Regnskabsfører har ansøgt om kursus
Pris kr. 1.190. Godkendt.

• Messehagel
Messehagel er godkendt til syn 2019 til et beløb på kr. 20.000. Der er sket en fejl i budgetteringen, da den nye messehagel beløber sig til kr. 75.000 + moms
Beslutning: Provstiet ansøges om, at manglende beløb tages fra de frie midler.

Evt.
• Kommende MR-møder:
- 10. december 2019, kl. 19.00
- Plan for kommende års møder udsendes inden næste møde til drøftelse.