kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde 22. oktober 2019
Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17.00 - 20.00
i konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Kirsten Schou, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr, Lars Kolmos, Thomas Aallmann, Mai Bjerregaard Andersen, Susanne Andersen

Referent: Janne Dyhr


1. Godkendelse af dagsordenen
Tre medlemmer tager forbehold over for godkendelse af dagsordenens pkt. 7, konstituering, og hvorvidt punktet kan gennemføres iht. Menighedsrådsloven, når ikke alle medlemmer er til stede. Tre medlemmer inkl. formand kan godkende dagsorden; to medlemmer stemmer blankt. Dagsorden derfor godkendt

Såfremt konstitueringen viser sig ikke at være juridisk korrekt, vil konstituering blive foretages på ny på kommende møde.
Formanden undersøger dette.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
Thurø Skoles 2 huse beliggende i Kirkestræde er i kommunens budgetforlig for 2020 godkendt til nedrivning.
Anskaffelse af el-truck til kirkegården er bevilget af Provstiudvalget finansieret af 5 %-midlerne.

b. Meddelelser fra præsterne
Thomas: I januar 2020 vil kirken blive kalket indvendig. Kirkelige handlinger vil i den periode foregå i konfirmandhuset. Derfor vil der næppe kunne afholdes søndagsskole og kirkekaffe.
Mai: Mai vil som præst i Thurø Kirke deltage i 2 årlige MR-møder samt ad hoc.
3. Godkendelse af revisionsprotokollat v/ Susanne Andersen
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores (revisorens) revisionspåtegning på regnskabet

Beslutning:
Protokolatet er taget til efterretning med følgende bemærkning:
• Regnskabsfører vil årligt gennemgå liste over debitorer/gravstedejere med graveren
• Gaver: MR tager punktet op særskilt på et kommende møde
• Lønrevision - taget til efterretning. Manglende løn er udbetalt.
• Anbringelse af midler.

4. Kvartals rapport 2019 v/ Kirsten og Susanne
Gennemgået.
Beslutning: Godkendt

5. Budget 2020 v/ Kirsten og Susanne
Gennemgået.
Beslutning: Godkendt.
Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, budget 2020. Endelig budget afleveret d. 15-10-2019 09:23.

6. Et medlem ønsker udtrædelse af Thurø MR
Beslutning:
Erwin Hentzer ønsker udtrædelse af Menighedsrådet ved udløb af kirkeåret d. 30. november 2019. Første suppleant, Ib Rasmussen vil blive indkaldt til kommende periode. Godkendt.

7. Årlig konstituering
Nuværende konstiturering for 2018-2019:
• Formand: Hanne Ringgaard Møller
• Næstformand: Erwin Hentzer
• Kontaktperson: Linda Hørmann
• Kasserer: Kirsten Schou
• Kirkeværge: Martin Kolte
• Sekretær: Janne Dyhr
• Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget: Lars Kolmos (fmd.), (øvrigt udvalg Martin, Hanne og Erwin)
• Formand for Præstegårdsudvalget: Janne Dyhr (fmd.) (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos, Thomas)
• Formand for Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Kirsten Schou, (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Erwin Hentzer, Janne Dyhr, Thomas)
• Økonomiudvalget: Valgt kasserer, udvalgsformænd, næstformand og formand

Beslutning:
Konstituering vedr. perioden 2019 -2020:

NB: Afgående MR-medlem, Erwin Hentzer deltager ikke i afstemningen om ny konstituering.

• Formand: Hanne Ringgaard Møller
Hanne er valgt med 5 stemme, 1 stemme for Linda Hørmann, 1 blank.
• Næstformand: Kirsten Schou
Kirsten er valgt med 4 stemme. Linda Hørmann opnåede 3 stemmer.
• Kontaktperson: Linda Hørmann
• Kasserer: Kirsten Schou
• Kirkeværge: Martin Kolte
• Sekretær: Janne Dyhr
• Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Lars Kolmos (fmd.), (øvrigt udvalg Martin Kolte, Hanne Ringgaard Møller, Ib Rasmussen)
• Formand for Præstegårdsudvalget:
Ib Rasmussen (fmd.) (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos, Janne Dyhr, Thomas)
• Formand for Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
Kirsten Schou, (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Janne Dyhr, Thomas)
• Økonomiudvalget: Valgt kasserer, udvalgsformænd, næstformand og formand
• Valgudvalget: Janne Dyhr (fmd.), (øvrigt udvalg Kirsten Schou, Linda Hørmann)

8. Donationer /v Hanne
Forslag vedr. 2020 donerer Thurø MR til følgende foreninger:
• Blomstercaféen, kr. 6.000,-
• Nicolai-tjenesten kr. 1.000,-
• Kirkens Korshær kr. 2.000,-
• Borgerforeningen kr. 3.000,-
• Thurø Hus’ Venner kr. 3.000,-
• Foreningen Bergmannhus kr. 3.000
• Øvrige

Beslutning: punktet samt retningslinjer for donationer drøftes på et kommende møde.
9. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
• Kontaktperson v/ Linda Hørmann
- Opnormering af organist til 32-timers-stilling.
Godkendt.

-Graverne har deltaget i 1. del af kursus vedr. granlægning, da der er kommet nyt regulativ herfor.
-Lovpligtigt, årligt personalemøde: udskudt pga. granlægningskurset til 5. november.

• Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin
- Bevaringsværdige gravsteder
Ansøgning af fredning af familiegravsted.
Beslutning: Ansøgning kan ikke imødekommes, da den ikke opfylder gældende regelsæt vedr. fredning af gravsteder.

- Tilføjelse til kirkegårdsvedtægterne
Beslutning: punktet udsat til et kommende møde.

• Præstegårdsudvalg
-

• Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Studietur afviklet.

Nytårskur: Fredag den 10. januar 2020.

Evt.
• Kommende MR-møder:
- 14. november, kl. 19.00;
- 10. december, kl. 19.00