kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde af møde den 29.august 2019
Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 29. august 2019 kl. 19.30 - 21.30
i Konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Ingrid Hayfield Eysturdal, Linda Hørmann, Thomas Aallmann, Kirsten Schou, Janne Dyhr, Lars Kolmos, Martin Kolte, Mai Bjerregaard Andersen

Afbud Erwin Hentzer, Ib Rasmussen

Referent Janne Dyhr1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser v/ formandsskabet og sognepræsterne
Thomas: Mai meddeler, at hendes ansættelse er opnormeret i Thurø Kirke til 30 % mod tidl. 25 %. Udover de opgaver hidtil, får Mai 15 ekstra vagter på hverdage årlig. Mai er som noget nyt også præst for det Tværkulturelle Fællesskab. Mai orienterer menigheden ifm. høst-gudstjenesten 1. september.

Kirsten: Budgetsamråd den 28. aug. i provstiet
 Med uformel afsked for afgående provst Per Aaes. Ny provst tiltræder 1. okt., der vil være en vikar i september måned.
 Overskud fra krematoriet anvendes til ekstraordinært afdrag lån til ombygning af krematoriet.
 Budget 2020 - formandsmøde 7. okt., hvor endelige budgetter udmeldes. Ingen ændringer ift. Thurøs budget forventes.
 Udfordringer for kirkerne pga. den nye ferielov fordrer indbetales feriepenge og pensioner på ca. i alt 4 mio. Der arbejdes med finansiering heraf.

3. Kvartalsregnskab v/ Kirsten
Beslutning: Kvartalsrapport 01-01-2019 til 30-06-2019 godkendt uden bemærkninger.


4. Temaer til Syn
Temaer fra synsmødet i juni gennemgås og justeres v/Janne, Lars og Hanne
Gennemgået.
Beslutning: Låge til kirkegården sættes på syn og el-dreven multimaskine til kirkegården skrives i synsprotokollen og afsendes til Provstiet v/formanden

5. Altertavle
Orientering:
Finansieringsplan godkendt af Provstiet. Sidste ansøgningsrunde til fonde er undervejs ang. rest-finasiering.

6. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Præstegårdsudvalg v/ Janne og Ib
Undersøge mulighed udskiftning af lofter for at få bedre akustik (Hanne/Janne)
Niels vil teste mulighed for bedre belysning.

Kontaktperson v/ Linda Hørmann
Ønsker om kurser fra personale:
• Organist: Ansøgt og bevilget orgelundervisning.
• 9. november: Kor-til-korstævne i Vissenbjerg. Deltagelsesgebyr godkendt.
• Minikonfirmander: Ekskursion. Godkendt
• Koret medvirker ca. 2 x pr. måned ved gudstjenesterne. Godkendt.
• Forespørgsel på koncertarrangement en mandag i december. Godkendt.
• Koret: Overnatning - godkendt.


Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/Lars og Martin
• Maskine; traktor defekt, kan ikke repareres pga. udgåede reservedele.
Tilsvarende el-drevet maskine/havetraktor koster ca. 150.000 inkl. moms.
Tilbud fremlægges på mødet og dialog om mulighed for ansøgning om provstiets 5-%-midler.
Beslutning: Der ansøges om 5-%-midler alternativt sættes den el-drevne maskine på syn i år.
• Fanen skal renses af konservator. Hanne kontakter konservatoren.
• Henvendelse vedr. flytning af en gravsten fra én grav til et familiegravsted, sagen er undersøgt i samarbejde med provstiet. Godkendt.
• Orgelreparation gennemført.
Det anbefales, at indkøbe fugtighedsstyring, der skal installeres. Pris kr. 4.000,- exl. Moms. Godkendt.
• Ansøgning om fredning af gravsted. Drøftet.
Punktet sættes på til videre drøftelse på et kommende møde.(Martin)
• Elektronisk dørlås til kirken. Drøftes separat på et kommende møde (Martin)
• Graverne: Granlægning. Ny regler fordrer ny metode for lægning. Notits bringes i kirkebladet.
• Gelænder nedenfor trappen på kirkegården er bøjet og anløbent. Skal repareres eller skiftes. (Lars).
Aktivitets- og kommunikations udvalget v/ Kirsten
• Studieturen 7. sept. er på plads.
• Høstgudstjeneste - der pyntes søndag morgen.

7. Møder
Husk mødedatoer september, oktober og november og december

Forslag og beslutning:
 Tirsdag 22.10.19 kl. 19.00 - 21.00
 Torsdag 14.11.19 kl 19.00 - 21.00
 Tirsdag 10.12.19 kl. 19.00 - 21.00


8. Evt.
• Der afholdes kvartalsmøde tirsdag den 3. september og lovpligtige årlige personalemøde.