kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 21. maj 2019

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.30 - 21.00
i KonfirmandhusetDeltagere: Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Ingrid Hayfield Eysturdal, Linda Hørmann, Thomas Aallmann, Kirsten Schou, Janne Dyhr

Afbud Lars Kolmos, Martin Kolte, Ib Rasmussen

Referent Janne Dyhr1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Meddelelser v/ formandsskabet og sognepræsten
• Formanden:
Økonomiudvalgsmøde afholdt d.d.
Bergmannshus takker formenighedsrådets donation, som er anvendt til sangaftner med Kirsten Lockhart og Poul Balslev.
• Præsten:
Ifm. en DR Kultur kommende TV-udsendelse om Karin Michaelis, er der kommet forespørgsel om at lave optagelser bl.a. på kirkegården
Sættes på som punkt til godkendelse på kommende møde.

3. Gennemgang og godkendelse af budget 2020 v/ Kirsten Schou og Hanne RM

Der er udmeldt en foreløbig ligning til drift på kr. 2.390.000.
Der er ønsket anlægsmidler i alt kr. 360.000, som fordeler sig således:
• Afdrag lån: kr. 110.000
• Opsparing altertavle: kr. 100.000
• Synsudsatte, kirkebygning: kr. 125.000
• Synsudsatte, præstegård: kr. 25.000
I alt kr. 360.000


• Budgetforslag fremsendes sammen med referatet.
• Lønninger er fremskrevet med 2 % ift. 2018.
• Kursusbudget fastholdt på kr. 30.000
• Kontingenter reduceret til 20.000
• Forslag om mulighed for ressourceforløb
• Kontrakt vedr. måttevask skal undersøges

Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2020, , Bidrag budget afleveret d. 21-05-2019 18:44 blev godkendt.


4. Folkekirkens Nødhjælp v/Erwin

Beslutning:
Under forudsætning af, at én fra menighedsrådet er den ansvarlige, kan Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling fortsat finde sted med base i Konfirmandhuset.


5. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson v/ Linda Hørmann
Kursusansøgning fra organisten: ”Folkekirkens Ungdomskor”,
Beslutning: deltagergebyr på kr. 1.000 bevilget.

Organistens rådighedstid
Beslutning: Under kordegnens fra vil der være mulighed for forlods at lave standby-aftale med anden organist i tilfælde af kirkelige handlinger.

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/Lars og Martin
Nye urnegravsted
Skitseforslag gennemgået.
Beslutning. Godkendt. Planlægning gennemgår Thomas med graverne. For god ordens skyld sendes forslaget til Provstiet.
Henvendelse vedr. flytning af et gravsten fra én grav til et familiegravsted.
Sagen undersøges i samarbejde med Provstiet. Hanne orienterer MR på kommende møde om provstiets svar.
Aktivitets- og kommunikations udvalget v/ Kirsten
Sommermøde 16. juni kl.14.00 og Studieturen 7. sept. er på plads.
Kirsten sender liste rundt om opgavefordeling til sommermøde og aftaler praktiske forhold med Louise.
Øvrig planlægning foregår i udvalget.
Præstegårdsudvalg v/ Janne og Ib
Renovering af badeværelse går planmæssigt, men ikke så hurtigt som først anslået. Vådrumssikring er færdiggjort, og opsætning af fliser og klinker er i gang. Der er klargjort lampesteder af elektriker. Når murer er færdig, vil VVS og maler udføre det manglende arbejde.

Ang. forsyn
Forslag om, at der er forsyn fra 15.30-16 i præstegården - Thomas, Janne og Ib.
Beslutning: Hanne kontakter bygningssagkyndige, John Erik.


6. Altertavle
Orientering
Tidsplan og finansieringsplan er under udarbejdelse ved Hanne Møller og Kirsten Schou
Gennemgået og taget til efterretning. Der udarbejdes en finansieringsplan for det resterende arbejde. Planen fremsendes til Provstiet.

7. Møder
• Torsdag den 6. juni, kl. 16.00*- 19.30 (inkl. forsyn og spisning),
* dog møder nævnte repræsentanter for præstegårdsudvalget kl. 15.30.


8. Evt.
• Forslag om at bøgerne til børn i kirken har bibelske temaer, og at de ved gudstjenesten står ved indgangen. Ingrid sørger for at det sættes i værk.


Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller