kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 25. april 2019


Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30 - 21.30
i konfirmandhuset


Deltagere: Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller,
Ingrid Hayfield Eysturdal, Linda Hørmann, Thomas Aallmann, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Ib Rasmussen, Janne Dyhr


Afbud Martin Kolte, Janne Dyhr

Referent Thomas Aallmann


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
Pkt.5 Ændret så det stemmer overvens med referat af sidste MR-møde. Liturgi sættes på kommende dagsorden som punkt efter ønske fra Martin Kolte.

2. Meddelelser v/ formandsskabet og sognepræsten
Lørdag d.8.juni 13.30 afholdes der en andagt for to fra menigheden, der drager af sted til Nordgrønland som bestyrer-par for et Sømandshjem. Der er åbent for alle og efterfølgende reception på Thurø Kro.

3. Gennemgang og godkendelse af kvartals regnskab v/ Kirsten Schou og Hanne RM
gennemgået
4. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
Sommermøde 16.juni kl.14.00 og Studieturen 7.sept. er på plads.
Kontaktperson v/ Linda Hørmann

Kvartalsmøde afholdt.

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/Lars


Præstegårdsudvalg v/ Janne og Ib
Badeværelset på 1.sal istandsættes planmæssigt under Ibs tilsyn.

5. Fristift-forsøg i Fyens Stift v/Hanne
Fyens Stift har fået status af fristift, som Tine Lindhart har orienteret om det digitale skrive-bord. Formandsskabet har orienteret sig i forsøgene og har desuden været til oplæg herom med de øvrige formænd og næstformænd i provstiet. Der er forsøg provstiet varetager og forsøg menighedsrådene kan deltage i. Foldere er udleveret.
På sidste MR møde blev det besluttet at følgende punkter er mulige til fristiftsforsøg:
1) Suppleanternes rolle i den kommende periode op til valget
2) Regler for prøve-prædikener

Beslutning

1) Det bliver ikke et forsøg, men 2020 sættes suppleanternes rolle igen på dagsordenen. Formanden følger de forsøg, der gøres i Fyens Stift.
2) MR er åbent for forsøget i tilfælde af at embedet bliver vakant.

6. Synsudarbejdelser 2019
Orientering og planlægning v/ Hanne
Den indvendige kalkning af kirken ønskes foretaget i 2019/20. Kirke- og kirkegårdsudvalgsformand Lars indkalder til et møde i maj, hvor der med bistand fra Ib og Thomas gennemgås mulighed og procedure sammen med murermester Jesper Rasmussen samt kirke- og kirkegårdsudvalg.

7. Altertavle
Orientering
Tidsplan og finansieringsplan er under udarbejdelse ved Hanne Møller og Kirsten Schou
Taget til efterretning. Der udarbejdes en finansieringsplan for det resterende arbejde. Planen fremsendes til Provstiet.
8. Møder
• tir 21/5 kl. 19.00-21.00
• tor 6/6 kl. 16.00-19.30 (inkl. forsyn)

9. Evt.

Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller