kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden fra menighedsrådsmøde april 2012
THURØ MENIGHEDSRÅD
v/Knud Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, Thurø
knudfruelund@hotmail.com MR 29


Dagsorden til menighedsrådsmøde
onsdag d. 18. april kl. 19
i konfirmandhuset.


Fraværende: Henning Møllebæk, Hanne Møller og Lajla Gregers. Erwin Hentzer er indkaldt

1. Godkendelse af dagsordenen.

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet: Præsentation af Johs. Johansens bispekjole.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen: Personalemøde onsdag 2. maj kl. 14.30. Dagsorden.
e. Fra andre:


3. Menighedsmøde med kirkefrokost (jvfr. menighedsrådslovens kap. 7).
Planlægning af menighedsmødet søndag d. 13. maj efter gudstjenesten.
Beslutning:

4. Provstesynet 6. juni.
a. Handicaptoilet
Vi har penge til projektering af handicaptoilet i 2012. CAJ fremlægger de overordnede betragt-ninger.
b. Solenergi på konfirmandhusets sydlige tagflade?
Drøftelse af muligheden for at få oplagt solenergiceller for at minimere energiudgifterne.
c. Andre emner til drøftelse forud for provstesynet?
Beslutning:

5. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012.
Kassereren vil udsende bilag til dette punkt inden mødet.
Beslutning:

6. MR-valget 2012.
Status.

7. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:

8. Kurser.
Anmodning fra organisten om deltagelse i FUK’s årsmøde.
Beslutning:

9. Eventuelt.

10. Godkendelse af referatet.

Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund

Næste møde: Onsdag 23. maj kl. 19. MR-valget 2012

Dagsordenspunkter: