kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde 28. marts 2019


Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 - 21.00
i konfirmandhuset


Deltagere: Erwin Hentzer, Pia Bennetsen, Hanne Ringgaard Møller,
Ingrid Hayfield Eysturdal, Linda Hørmann, Thomas Aallmann, Kirsten Schou, Martin Kolte, Lars Kolmos, Ib Rasmussen


Afbud Kirsten Schou, Janne Dyhr, Ingrid H. Eysturdal

Referent Thomas Aallmann

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser v/ formandsskabet og sognepræsten
Orientering fra forretningsordenen
Orientering fra National museet lån af protokol og bogskrivning (se note)
Orientering fra indledende budgetsamråd
d.5.5. vil der være reception for den nye ejendom i Svendborg, der skal rumme provstiets administration.

3. Godkendelse af regnskab v/ regnskabsfører Susanne Andersen
Årsregnskab 2018 er inden mødet gennemgået med formand og kasserer.

Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-NR. 22938118, Regnskab 2018, Afleveret d.25.3.2019 kl.19.57. Blev godkendt.

4. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Studietur til København; Kastellet og Christiansborg d.7.september

Kontaktperson v/ Linda Hørmann
- opnormering af organistens stilling
Fra 1.7.2019 - 31.12.2019 opnormeres organistens stilling fra 27-32 timer.
Såfremt budget 2020 kan bære opnormeringen ift. det øvrige lønbudget, vil opnormeringen blive permanent.

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin og Lars

- orientering
- Smedejernslåge mellem kirkegård og engstykke etableres på niveau 2 med lås.
- ”Grandæknings-ramme”-forsøg godkendes til fremvisning i vinterhalvår 2019
- Kirkeværgen orienterede om forslag fra stiftet til skrivelse vedr. usikre gravstedsmonumenter. Der foretages en indstilling senere.

Præstegårdsudvalg v/ Janne
- status
- badeværelse 1. sal renoveres fra 1.spril og 6 uger frem
- lågen til gårdspladsen er opsat

5. Fristift-forsøg i Fyens Stift v/Hanne
Fyens Stift har fået status af fristift, som Tine Lindhart har orienteret om det digitale skrive-bord. Formandsskabet har orienteret sig i forsøgene og har desuden været til oplæg herom med de øvrige formænd og næstformænd i provstiet. Der er forsøg provstiet varetager og forsøg menighedsrådene kan deltage i. Foldere er udleveret på sidste MR møde. (Samarbejde med Anne Monk).
- Hanne Møller forbereder et punkt evt. til næste MR-møde vedr. suppleanternes muligheder samt regler for prøveprædikener.

6. Altertavle
Orientering
Tidsplan og finansieringsplan er under udarbejdelse ved Hanne Møller og Kirsten Schou
7. Møder
• tor. 25/4 kl. 19.00-21.00
• tir 21/5 kl. 19.00-21.00
• tor 6/6 kl. 16.00-19.30 (inkl. forsyn)

8. Evt.
Erwin Hentzer stopper som indsamlingsleder ved Folkekirkens Nødhjælp. Erwin har fået henvendelse fra en af indsamlerne om hjælp til videreførelse.
Niels Rasmussen har 25 års jubilæum som fastansat graver 1.april 2019

Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller


Note; fra Pia Katrine Lindholdt National musseet
Tak for synsprotokollerne; de bliver gennemlæst af vores kildelæsere, som afskriver de informationer vi kan bruge.

Bogværket Danmarks Kirker blev påbegyndt i 1933, hvor de første hæfter udkom. Siden er det blevet til ca. 64 bind, hvor kirkerne på hele Sjælland, Bornholm, i Sønderjylland, Aarhus og Thisted Amt, dvs. ca. to tredjedele af alle landets kirker, er færdigbeskrevet. Beskrivelserne omfatter kirkens bygningshistorie, kalkmalerier, inventar og gravminder. Vi arbejder ud fra den gamle amtsinddeling, og for tiden er vi fem redaktioner (som hver består af en bygningsredaktør og en inventarredaktør), der beskriver kirkerne i Ringkøbing Amt, Vejle Amt, Odense Amt (to redaktioner) og Svendborg Amt. I Svendborg Amt er vi færdige med købstadskirkerne i Svendborg, Nyborg, Faaborg og på Ærø, og har taget fat på de mange interessante og til tider store og komplicerede landsbykirker. Hæftet med Thurø Kirke omfatter desuden Kværndrup Kirke, Bregninge Kirke og Valdemars Slots Kapel. Vi regner med, at det udkommer omkring årsskiftet.

Alle kirkebeskrivelserne kan læses på vores hjemmeside www.danmarkskirker.natmus.dk og kan naturligvis også købes i bogform. Vi plejer selvfølgelig at sende et par eksemplarer til jer i kirkerne.