kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 22. januar 2019
Referat menighedsrådsmøde
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19.00 - 21.00
i konfirmandhuset


Deltagere: Erwin Hentzer, Lars Kolmos, Hanne Ringgaard Møller,
Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr, Linda Hørmann, Thomas Aallmann, Kirsten Schou, Martin Kolte

Referent: Janne Dyhr


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser v/ formandsskabet og sognepræsten
• 24. januar: Nytårskur i Odense Domkirke på torsdag den 24. januar. Erwin koordinerer evt. fælles transport til Odense
• 23. marts: Seminar om Tro og Forkyndelse
• Formand: Arbejder videre med beslutningerne fra seneste ekstraordinære møde
• Næstformand: Præcisering, at kirkerne ikke ejes af menighedsrådene
• Præsten:
o Takker for Kirstens indsats med dåbskludene, som nu har motiv af kirken tegnet af Ole Østergaard
o John Eldredge roman - studiekreds for mænd
o Dorothy Sayers: Læsespil
o Der er travlt med dåb, konfirmander, bryllupper og begravelser

3. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Kontaktperson v/ Linda Hørmann
• Henvendelse fra Virksomhedsporten om mulighed for fleksjob
Der er ingen opgaver at tilbyde p.t.
• Lønforhandling for graver
Drøftet. Linda svarer.
• Gravermedhjælpernes ekstra indsats under gravers sygdom
Beslutning: Engangsvederlag på kr. 2.000 pr. medhjælper for ekstraordinær indsats
• Tivolitur med korskolen
Transportudgifter for alle dækkes af MR
• Regulativ for kapel
Beslutning: Medarbejderne efterspørger regulativ for brug af kapel. Er under udarbejdelse (Hanne og Martin)

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin og Lars
• Orientering om besøg af driftsleder af Thurø Skove vedr. hartkornstykket vest for kirken
Drøftet - formand kontakter driftsleder for skriftlig svar på henvendelse.
• trykprøvning af sten
Udsat til 29. januar pga. frost. En skrivelse til gravstedsejere vil blive udarbejdet af Stiftet, når det er afgjort, hvilke sten det drejer sig om.
• opsamling af beslutning hjertestarter - Thomas, Erwin og Martin udøver opgaven

Præstegårdsudvalg
• status:
o låge til præstegårdspladsen under opførelse
o tilbud indkommet på lovliggørelse af bad på præstegårdens 1. sal

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
• Nytårskur afviklet
• Kommende arrangement: Fastelavn 3. marts


4. Fristift-forsøg i Fyens Stift

Fyens Stift har fået status af fristift, som Tine Lindhart har orienteret om på det digitale skrivebord. Formandsskabet har orienteret i forsøgene. Foldere vil blive udleveret på mødet, og MR opfordres til at studere forslagene, som gennemgås, debatteres og besluttes på næste MR møde. Punktet vil vare godt 1 time.
• Punktet drøftes på et kommende møde


5. Altertavle
Vi arbejder videre på igangsætning af staffering af altertavlen, Bent Jacobsen er klar til at igangsætte arbejdet foråret 2019, endelig tidsplan skal aftales med præster og menighed
Beslutning: Tidsplan udarbejdes af konservator og præsten. Ny finansieringsplan pba. af nyt tilbud skal godkendes i Provstiudvalget. Hanne følger op sammen med Thomas og Kirsten. Når der er en plan, dokumenteres processen i kirkeblad, Thurineren mv.

6. Møder
Mødekalender for kirkeåret 2019
Følgende datoer foreslås:
• tir 26/2 kl. 19.00-21.00
• tors 28/3 kl.17.00-20.00
• tor. 25/4 kl. 19.00-21.00
• tir 21/5 kl. 19.00-21.00
• tor 6/6 kl. 16.00-19.30 (inkl. forsyn)

7. Evt.
• skiltning vedr. ladestander opsættes i udhængsskab
• nyt skilt til præstegården. Lars kontakter Teknisk Forvaltning

8. Lukket punkt


Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller