kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af ekstraordinært møde den 13. december 2018
Referat af
Ekstraordinært menighedsrådsmøde
torsdag den 13. december 2018 kl. 19.30
i konfirmandhusetDeltagere: Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr, Kirsten Schou, Linda Hørmann, Martin Kolte, Thomas Aallmann, Mai Bjerregaard Andersen, Lars Kolmos, Provst Per Aas Christensen
Afbud: -

Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Visioner og handleplaner for Thurø menighedsråd
En gang årligt revideres visions og handleplan for Thurø kirke af Thurø MR (Bilag 1) Der tages stilling til processen for visions- og handleplan.
Beslutning: Godkendt

3. Vedtægter for brug af kapel /v Hanne
De folkekirkelige kirkegårde er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser. Derfor har alle ret til at blive begravet eller få en urne nedsat på de folkekirkelige kirkegårde i bopælssognet. Folk der ikke er medlem af folkekirken kan ikke komme i kirken eller blive bisat/bergravet af en præst, men kan låne kapellet og blive begravet mod et honorar (Kirkeministeriet og jurist v/ Fyns Stift)
Ansatte og rådsmedlemmer har efterspurgt vedtægter for brug af kapellet, der tillægges kirkegårdsvedtægterne (forslag til vedtægt eftersendes som Bilag 2)

Drøftelse af forslag samt placering af kister i kapellet i sommervarmen.

Beslutning:
I tilfælde af begravelse og bisættelse af ikke-medlemmer af folkekirken henvises til 9 og 10 i bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding - retsinformation.dk. Og der henvises til takstregulativet.

4. Retningslinjer for løsning og opløsning af sognebånd
Der er indkommet en sag, hvor en person der har løst sognebånd til Thurø kirke er blevet informeret om, at man ønsker at opløse sognebåndet.
Retningslinjer og afklaring af aktuelle sag gennemgås.

Beslutning: Drøftet.

5. Vedtægter for brug af konfirmandhus
Vedtægter for konfirmandhus godkendt 01.10.00 gennemgås, justeres og sendes herefter til biskoppen til endelig godkendelse (Bilag 3)

Beslutning: Anvendelse af konfirmandhus fortsætter som hidtil med den tilføjelse, at mandagen friholdes for mødevirksomhed.

6. Kontakt til håndværkere
Præstegårdsudvalg og kirkegårdsudvalg har den formelle kontakt til håndværkere. Hvordan fungere det i praksis drøftes
Omtale af håndværkere generelt. Drøftet.

Beslutning: Godkendt

7. Kommunikation med ansatte og menighedsrådsmedlemmer
Kort orientering om udtalelser fra ansatte og drøftelse af fremadrettet kommunikationsstrategi mellem ansatte imellem og MR-medlemmer Sættes desuden fremadrettet på dagsordenen i 2019.

Drøftelse af forskellige muligheder for kommunikation.

Beslutning: Praksis for kommunikation drøftes på januar-mødet.

8. Kommandoveje i forhold til provsti/provstiudvalg og stift/stiftsråd
Der tages ofte fra menighedsrådets side kontakt til provsti og stift, blandt andet i forbindelse med ansættelser, fornyelse af vedtægter, lovmæssige tiltag mv. Der ønskes en drøftelse af kommandovejene og fortsat handling ud fra denne gennemgang.

Beslutning: Personalekonsulenten er ansat i såvel provsti som stift. Den formelle ansættelseskompetencen ligger i stiftet. Provstiudvalget vil gerne løbende orienteres ved kontakt til stift.


9. Evt.
Næste MR-møde 22. januar, kl. 19.00-21.00


Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller