kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 29. november 2018
Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 29. november 2018 kl. 19.15 - 21.15
i konfirmandhuset


Deltagere: Erwin Hentzer, Lars Kolmos, Hanne Ringgaard Møller,
Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr, Linda Hørmann

Afbud: Thomas Aallmann, Kirsten Schou, Martin Kolte

Referent: Janne Dyhr


1. Godkendelse af dagsordenen
Tilføjelse af Musikudvalg under punktet informationer samt under donationer Foreningen Bergmannshus


2. Meddelelser v/ formandsskabet

-
3. Donationer /v Hanne
Forslag vedr. 2018 donerer Thurø MR til følgende foreninger:
- Blomstercaféen: kr. 6.000
- Sct. Nicolai Tjenesten: kr. 2.000
- Kirkens Korshær: kr. 2.000
- Borgerforeningen (på Thurø): kr. 3.000

Ovenstående er godkendt på MR 9.

- Hanne tager kontakt til Kirsten Kristensen, formand for Thurø Hus’ Venner og Foreningen Bergmannshus

Supplerende forslag:
- Thurø Hus’ Venner: kr. 2.000
- Foreningen Bergmannhus kr. 2.000
Beslutning: Godkendt
4. Fælles kalender for ansatte og rådsmedlemmer v/ Janne og Hanne
- Kutymen er, at Thomas i måneden inden kirkebladet trykkes, underretter de ansatte om skitsen for kommende gudstjenester mv., og at Birgitte M laver en ugeplan.
- Hanne har undersøgt det via Birgitte MM, der foreslår, at ansatte og MR anvender Sogn.dk, og at de begivenheder der lægges i kalenderen foregår primært via Birgitte
- Alternativt kan Google eller Outlook program købes, og derved kan man få kalender adgang

Beslutning:
Vi vil fremadrettet anvende sogn.dk til information om alle kirkelige handlin-ger og andre aktiviteter i kirke og konfirmandhus mv. suppleret af ugeplanen. Birgitte sørger for at udsende kode og brugernavn til sogn.dk. til alle medarbejdere og MR.
Al henvendelse ang. vedr. aktiviteter rettes til Birgitte.

5. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Kontaktperson v/ Linda Hørmann
- status på grandækning
Grandækning er udført. Der udestår diverse oprydningsarbejder.
Disse opgaver udføres af af gravermedhjælperne i uge 49 og 50.
- status på MUS-samtaler
samtaler gennemført på nær én
- musikudvalg
Det er organistens opgave og ansvar at arrrangere og gennemføre
kirke- koncerterne. Koncertprogrammet tilsendes MR en gang årligt til
orientering.

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin og Lars
- kirkens åbningstider
MR foreslår, at kirken er åben i gravernes arbejdstid, tirsdag - fredag,
og tider annonceres via opslag i udhængsskab og på hjemmesiden. Sagen drøftes med graver og medhjælpere.
- hjertestarters placering
Drøftelse af krav til en udendørs placering. Foreslås ophængt ved
ladestanderen på graverhuset enten øst, vest eller på nordsiden -
afhængig af hvad der skønnes teknisk bedst.
Placering drøftes med kirkeværge og sognepræst
- trykmåling af gravsten udestår stadig
- ladestander opsat på graverhus; der skal opsættes cykelstativ v/ lejlighed

Præstegårdsudvalg
- resume fra præstegårdsudvalgsmøde
Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Nytårskur den 11. januar 2019 skal planlægges.

7. Fristift-forsøg i Fyens Stift v/Hanne
- Orientering på sidste MR 9 om muligheden for at deltage i en del nye typer forsøg i Fyens Stift, som Tine Lindhart har orienteret om på det digitale skrivebord. MR opfordres til at studere forslagene og der nedsættes en ad hoc gruppe der går videre med det

Beslutning: Formandskabet vil orientere sig i forsøgene og specielt om regnskabsforenkling.


8. Altertavle
- vi har fået tilsagn fra Provstiudvalget til ekstraordinær opsparing på yderligere kr. 50.000, så opsparingen er på 325.000 -og tilsagn på evt optagelse af lån. Der vil fortsat søges om fondsstøtte. Hvis der ikke kommer tildeles fondsmidler, kan vi ved forespørgsel optage lån for det resterende beløb.
Beslutning: Vi arbejder videre på igangsætning af staffering af altertavlen, Bent Jacobsen er klar til at igangsættes arbejdet foråret 2019. Bent Jacobsen kontaktes af formanden for nærmere aftale. Formanden igangsætter fortsat fondsansøgninger

9. Møder
Mødekalender for kirkeåret 2018
- Udkast til mødekalender 2019 fremlægges
Udsættes; formanden rundsender forslag i løbet af december

10. Evt.

Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller