kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 23. oktober 2018

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 17.00 - 19.00
i konfirmandhuset


Deltagere: Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Ingrid Hayfield Eysturdal, Janne Dyhr, Kirsten Schou, Linda Hørmann, Martin Kolte, Thomas Aallmann

Afbud: Lars Kolmos

Referent: Janne Dyhr


1. Meddelelser
a. Fra formandskabet
Kvartalsrapporten er føjet til som punkt 3 til beslutning
b. Meddelelser fra præsten

2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

3. Kvartalsrapport
Godkendt

4. Årlig konstituering for 2018-2019
- Formand: Hanne Ringgaard Møller
- Næstformand: Erwin Hentzer
- Kontaktperson: Linda Hørmann
- Kasserer: Kirsten Schou
- Kirkeværge: Martin Kolte
- Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget: Lars Kolmos (fmd.), (øvrigt udvalg Martin, Hanne og Erwin)
- Formand for Præstegårdsudvalget: Janne Dyhr (fmd.) (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos, Thomas Aallmann)
- Formand for Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Kirsten Schou, (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Erwin Hentzer, Janne Dyhr, Thomas)
- Økonomiudvalget: Valgt kasserer, udvalgsformænd, næstformand og formand
Beslutning: Godkendt

5. Donationer /v Hanne
Forslag vedr. 2018 donerer Thurø MR til følgende foreninger:
- Blomstercaféen, kr. 6.000
- Skt. Nicolai Tjenesten kr. 2.000
- Kirkens Korshær kr. 2.000
- Borgerforeningen (på Thurø) kr. 3.000
- Øvrige
Godkendt

6. Fælles kalender for ansatte og rådsmedlemmer v/ Janne og Hanne
- Hanne undersøger muligheder for evt. anvendelse af enten Outlook eller kalenderfunktion i det digitale skrivebord
- Kutymen er, at Thomas i måneden inden kirkebladet trykkes, underretter de ansatte om skitsen for kommende gudstjenester mv. og at Birgitte M laver en ugeplan

7. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

Kontaktperson v/ Linda Hørmann
- Resume fra personalemøde
*Gennemgang af reglerne i den nye ferielov
*Medarbejderrepræsentant i MR - drøftet
* APV - i år tilføjet en bemærkning vedr. pålæg fra Arbejdstilsynet om at sikre
gravsten
- MUS - samtaler gennemføres i øjeblikket
* ønsker fra gravermedhjælperne om statusvurdering udført af fagperson af
maskiner og el-værktøj. Martin følger op.
- Graversituation/grandækning
* drøftet og aftales videre med kontaktpersonen

Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Martin
- Usikre gravsten fortsat orientering, jfr. pålæg fra Arbejdstilsynet
Henvendelse sendt til Stiftet. Trykprøvning af sten på kirkegården, pris kr. 2000 - iværksættes ved stenhugger. Stiftet vil være behjælpeligt ved udarbejdelse af en informationsskrivelse til gravstedsejere
- Restaurering af orgel; fastlagt dato
Uge 24, 25 og 26 i 2019.
Vej til gangbesværede til kirken
Drøftet; debatteres til syn 2019
- Ladestander placering
Beslutning: el-cykel-ladestanderen placeres ved graverhuset ved p-plads
Skiltning vedr. ladestander påhviler MR. formand anmoder kommunen om en renovering af skiltet til præstegården

Præstegårdsudvalg
- Renovering af faskiner (afløbsrender) på præstegårdens gårdsplads.
Pris for udbedring bliver 7.000 - 10.000 og udføres ultimo november
- Brug af håndværkere - drøftet
- Stien bag præstegården er i forfald - vedligehold påhviler kommunen. Hanne kontakter direktør Torben Jørgensen, Svendborg Kommune
- Plankeværk mellem præstegården og sti mod skolen er itu og skal repareres. Thomas kontakter havemand eller gravere

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Studietur afholdt og var vellykket
- Nytårskur den 11. januar 2019 skal planlægges
7. Fristift-forsøg i Fyens Stift Orientering v/Hanne
- Orientering om muligheden for at deltage i en del nye typer forsøg i Fyens Stift, som Tine Lindhart har orienteret om på det digitale skrivebord. MR opfordres til at studere forslagene.

8. Møder
Mødekalender for kirkeåret 2018
- Onsdag den 28. nov., kl. 17.00 - 18.30 (ændret pga. kirkekoncert).
- Udkast til mødekalender 2019 gennemgås på næste MR møde

Evt.
- Formanden tager kontakt til Augustinus Fonden vedr. MR’s ansøgning om midler til altertavle
- Placering af hjertestarter skal revurderes til en evt. udendørs placering
- Kirkens åbningstider på hjemmesiden? Drøftes på et kommende møde.Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller