kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 5. september 2018
Referat fra menighedsrådsmøde,
Onsdag den 5. september 2018 kl. 19.00 - 21.00
i konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Janne Dyhr, Thomas Aallmann

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Lars Kolmos, Ingrid Hayfield Eysturdal


1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
Arrangementer:
• Afskedsreception med organist Kirsten Lockhart og velkomst til Vibeke forløb godt og med mange deltagere.
• Høstgudstjeneste forløb godt.
• Budgetsamråd: Ansættelse af personalekonsulent pr. 1. okt. 2018 i provstiet.
• Møde om forsøg i Folkekirken. MR - beslutning er, at der p.t. ikke bydes ind på forsøg. Udvalget indkaldes til møde om anvendelse af nyere salmer ved gudstjenesten onsdag den 7. nov. kl. 16-17.

b. Meddelelser fra præsten
Orientering om anvendelse af kapellet.
Thomas udtrykte glæde over god afvikling af gudstjenester og et dejligt sommermøde og høstfesten.
Vibeke, vor nye organist er kommet godt i gang og taget vel imod i sognet.
Minikonfirmand-undervisningen starter den 18. september. Babysalmesang er et tilløbsstykke. Børnekoret er så småt i gang.


3. Kvartalsregnskab / Kirsten Schou
Godkendt.

4. Opsamling på synsmødet i juni v/ Hanne RM
Fristen for indsendelse til syn er 1. oktober 2018.
Kommende synsudsatte arbejder færdiggøres til kommende møde af udvalgene. Kirke- og kirkegårdudvalget mødes onsdag den 12. september kl. 9, og præstegårdsudvalget mødes i uge 38. Dato udmeldes snarest.

5. Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget

- gravsted; orientering
- Tuja- og buskbom-hække har lidt under tørken.
Indkøb af nye planter er bevilget, pris ca. kr.10.000.
- ladestandere til el-cykler.
Forslag om at den evt. placeres ved graverhuset drøftes på kommende
møde.
- Eftersyn af tunge gravsten, der står ustabilt. Gravstedsejere adviseres
om evt. udbedring ved behov inden for 3-5 mdr.
- opdatering af hjemmesiden
Kirkegårdsvedtægterne er lagt på hjemmesiden.
- Indkøb af bænke godkendt. Graverne aftaler indkøb med Thomas.Kontaktperson
- vederlag til korelever
Tidligere aftale fortsætter
- kordegn vedr. orlov/green card
Drøftet. Kontaktperson og formand orienterer.
- Kvartalsmøde afholdt den 28. august.
- Personalemøde afholdes i oktober, hvorved den lovpligtige årlige
APV-gennemgang udføres.
Præstegårdsudvalget
- opsamling på udvalgsmødet i august.
Der afholdes møde i uge 38 i udvalget.
- Rengøring mv. i konfirmandhuset
- Havestueprojektet
Hanne og Janne mødes med arkitekt mhp. konkretisering af projektet .

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Høstgudstjeneste afholdt 2. september
- Studietur til Nr. Alslev den 29. september hos Marianne Wagner.
Der er 20 deltagere tilmeldt.

6. Kurser:
Organist søger kursusgodtgørelse:
- godkendt

Møder:
Mødekalender for kirkeåret 2018
o Torsdag den 27. sept., kl. 17.00 - 19.00
o Tirsdag den 23. okt., kl. 17.00 - 19.00
o Onsdag den 28. nov., kl. 17.00 - 19.00 (ændret pga. kirkekoncert).
Evt.
• Alle MR-medlemmer opfordres til at gennemse Kirkens nye re-designede hjemmeside, for evt. manglende korrektur, faktuelle fejl osv. og kontakte Thomas inden den 20. september.
• Et udvalg af vores gamle salmebøger lægges over i kirken som ekstra bøger. Der er kommet nye Magna Print salmebøger..
• Foldere over gudstjenesten skal revideres og lægges ud på kirkebænkene snarest muligt. Ansvarlig Thomas.
• Evt. flisebelægning op til kirken tages op som punkt på kommende mæde
• Procedure vedr. kirkebøssen. Martin følger op.