kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde marts 2012
THURØ MENIGHEDSRÅD
v/Knud Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, Thurø
knudfruelund@hotmail.com MR 28

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.00
i konfirmandhuset


1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Indledende budgetsamråd 26/3 på Hotel Svendborg. Der ligger dagsorden
på it-skrivebordet.
Kort referat fra mødet i Ollerup 1/3 (et af de 27 møder om folkekirken).
Udvalgene bedes arbejde konkret frem mod provstesynet 6/6.
Fordeling af opgaverne til kirkefrokosten 13/5.
Referat på it-skrivebordet af PU-mødet 15/2.
Rådet har modtaget en mail med lokalhistoriske oplysninger - se nærmere:
http://www.sa.dk/ao/soegesider/kirkesoeger.aspx.
Rådet foranstalter et kursus i brug af ”hjertestarter”. Kurset er obligatorisk for peronalet og til-bydes menighedsrådsmedlemmerne.

b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
e. Fra andre:

3. Regnskab 2011
Regnskabet er fremsendt til alle i 3 versioner. Vi vil holde os til det rene regnskab på ca. 19 sider.
Beslutning: Rådet går ud af 2011 med et ekstraordinært stort driftsoverskud, da kirkegårdsregnin-gerne fremover skal udsendes i slutningen af året.
Kassebeholdning foreslår vi fordelt således:
Kr. 150.000,- beholdes i kassen.
Kr. 130.000,- hensættes til kirkens tag, og vi ansøger om at indkøbe en ny messehagel til maks. kr. 75.000,-. Samtidigt anmoder vi om tilladelse til at slette opsparingen mærket ”Thurø Menighedsråd”. Beløbet herfra ca. kr. 28.000,- overføres til kirkens tag.
Regnskabet blev forelagt og godkendt.

4. Messehagel
Vi skal tage konkret stilling til, om vi skal forsøge at erhverve endnu en messehagel fra Grethe Sø-rensen, inden hun går på pension.
Beslutning: Se pkt. 3.

5. MR-valget 2012
Status - aktiviteter - strategier.
Beslutning: Der vil være en udskiftning i menighedsrådet ved det forestående valg. De enkelte rådsmedlemmer opfordres til at arbejde for, at de engagerede kandidater møder op ved de kommende orienteringsmøder i maj og september.6. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:
Gennemgået.

7. Kurser
Ansøgning fra organisten om et supplerende kursus.
Beslutning: Der bevilges kr. 1.400,- til organistens ekstra kursus.

8. Eventuelt
Gennemgået.

9. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.

Hanne Ringgaard Møller / Knud Fruelund

Næste møde: Onsdag den 18. april kl. 19.00.

Dagsordenspunkter:
Kirkefrokosten (endelige aftaler om indholdet)