kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 10. april 2018
Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag 10. april 2018 kl. 19.00 - 21.00
i Konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Kirsten Schou, Ingrid Hayfield Eysturdal, Lars Kolmos, Janne Dyhr

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Thomas Aallmann, Ingrid Hayfield Eysturdal


1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
Hanne:
Punkter drøftet på budgetsamråd:
• Ladestandere til el-cykler, som betales og opstilles af Svendborg Kommune. Strømforbruget betales af MR. Kirke- og kirkegårdsudvalget udvælger placering af ladestanderen.
• Der arbejdes videre med ”Forsøgsprojektet Tværkulturelt Samarbejdscenter i Svendborg”. Driften finansieres af PUK-kassen.
• Reminder om at minimere risiko for brand i kirken - især til jul, hvor der er ekstra mange i kirken. Sikring af brandveje foreslås gennemgået ved syn.
• Provstiet arbejder for, at fornyelse af gravsteder, urnesteder kan ske uden beregning for sognets folkekirkemedlemmer. Udgiften indregnes i kirkens budget.

b. Lockout
• Hvis lockouten træder i kraft, vil vores organist blive ramt af konflikten. Hanne drøfter sagen med præsten.
c. Meddelelser fra præsten


3. Synsudskrifter
- Tilbagemelding på synsudskrifter til udførelse i 2019.
- Synsudskrifter til udarbejdelse 2018.
- Rest Syn fra 2017.
Alle synsudskrifter: Gennemgået.
Beslutning: indkøb af salmebøger hurtigst muligt.
Ansvarlige for indkøb: Thomas og Birgitte.

4. Streetview Google v/ Erwin
Beslutning: MR ønsker p.t. ikke at investere i denne ydelse.

5. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kirke- og kirkegårdsudvalget
Udskiftning af glødepærer i kirken til led-pærer.
Ansvarlige: Lars, Niels og Thomas sørger for det.

Kirkeværgen
Nedlæggelser og fornyelser af gravsteder på kirkegården gennemgået.
Gravstedsbrev gennemgået. Til standardgravstedbrevet tilføjes: Vedtægter for Thurø Kirkegård fremgår af Thurø Kirkes hjemmeside + www.-adressen.

Kontaktperson
Stillingsopslag organist deadline og samtaler.
Ansøgningsfrist 17/4-2018, kl. 12. Samtaler i uge 17, tirsdag eller onsdag.
Kvartalsmøde for de ansatte afholdes i uge 17.Indstilling vedrørende kirkeværgehonorar:
Regnskabsfører indstiller, at man udbetaler et årligt honorar til udarbejdelse af kirkeværgeopgaver jvf. samarbejdsaftalen, således at de ikke konteres forkert på gravermedhjælperkontoen.
Beslutning: Honoraret kr. 13.000 udbetales én gang årligt. Tillæg til ansættelsesbrev udfærdiges af Linda.

Præstegårdsudvalget
Igangsættelse af restaureringer og vedligeholdelsesarbejder i præste-gården.
Der afholdes hurtigst muligt møde i udvalget mhp. igangsættelse ovennævnte af allerede aftalte arbejder samt planlægning af øvrige projekter.

Ifm. facaderenovering vil MR vurdere det, hvorvidt lamper (på syn til udførelse i 2019) kan udskiftes allerede i 2018

Beslutning:
Angående renovering/retablering af havestue i præstegården, er arkitekt Ole Østergaard valgt til at udarbejde et skitseforslag.

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Sommermøde 10. juni; studietur 29. september.
Udvalget mødes i løbet af maj mhp. planlægning.

6. Møder i 2018
Mødekalender for kirkeåret 2018
o Torsdag den 3. maj, kl. 17.00 - 21.00
o Torsdag den 7. juni, kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 29. aug., kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 27. sept., kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 23. okt., kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 28. nov., kl. 19.00 - 21.00
7. Evt.
• Henvendelse vedr. dåbsklud til dåb. Kirsten svarer på forespørgslen.
• Vi har fået synsmidler til messehagel. Forslag om at nedsætte et udvalg.
• Folder vedr. kalkfjerner præsenteret.
• Der kan nu betales med MobilePay til kirkebøssen. Ved sidste indsamling kom der kr. 290 ind på via denne betalingsform.
• Møde i Økonomiudvalget: forslag til datoer udsendes til udvalgets medlemmer sammen med referatet.