kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 21. februar 2018
Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag 21. februar 2018 kl. 17.00 - 19.30
i Konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Thomas Aallmann, Kirsten Schou, Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos, Janne Dyhr

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Hanne Ringgaard, Ingrid Eysturdal


1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
b. Meddelelser fra præsten
• Av-udstyr i konfirmandhuset er installeret og virker.
• Kirkebladet vil fremover udkomme i farver, da det er billigere end i sort/hvid.
• Konfirmanderne skal på udflugt den 7. april til Dybbøl og Augustenborg. Dagen slutter i Scala Bio.
• Thomas tager på studieophold til Oxford fra 1. marts. Massoud Fouroozandeh vil være vikar for konfirmanderne torsdag den 1. og tirsdag 6. marts.

3. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Materiale til søndagsskole v/ Ingrid
Punktet udsættes til næste møde, da Ingrids har fået forfald.
- Gennemgang af data vedr. gravsteder, henfaldne, nedlæggelse samt procedure for nedlæggelse.
- Forslag vedr. flytning af henfalden gravsten A0735A.
- Menighedsrådet har fulgt op på tidligere rådsbeslutning om udarbej-delse af memorandum til bedemændene for gravers bistand til bede-mænd.
Beslutning: Det findes p.t. ikke nødvendigt, da nuværende praksis iflg. personalet fungerer fint. Punktet vil løbende blive drøftet.
- Typer af gravstedsbreve fra Skovbo Data blev gennemgået. Vedlagt som bilag til referat.
- Opkrævninger vedr. gravsteder vil snarest blive udsendt.
- Bygninger: Som opfølgning på synsgennemgang. Murer vil reparere revnet mørtel, når frosten er overstået.
- Salmebøger: Salmebøgerne skal udskiftes
Beslutning: Forslag om indkøb af nye salmebøger skal drøftes på Økonomiudvalgsmødet 7. marts kl. 17. Ansvarlig Thomas indhenter tilbud.


Præstegårdsudvalget
- Ansættelse af medarbejder til serviceopgaver (se punkt under kontaktperson)
- Opfølgning på installation af AV-udstyr, kabling er blevet udført af firma
- Mødehyppigheden i udvalget skal optimeres
Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Fastelavnsgudstjeneste afholdt med godt 100 deltagere.
- Sommermøde 2018 afholdes 10. juni.
- Studietur 2018 bliver afholdt 29. september.

Kontaktperson
- Stillingsopslag organist
Opslaget drøftes færdig på næste møde. Et udvalg bestående af formanden og Lars Kolmos samt sognepræst vil forberede et ændret opslag, herunder foretage en fornyet opmåling af organisttimer.

Servicemedhjælper
- Det er aftalt, der ansættes en timelønnet servicemedarbejder 3-4 timer pr. uge i gennemsnit i flexjob med en 3 måneders prøvetid.

- Alle ansatte er blevet bedt om at afvikle restferie.


4. Opsamling på de forskellige visioner/handlingstiltag v/Hanne og Erwin
Drøftelse af hvilke udvalg der skal iværksættes .
Punktet er udsat til næste møde.

5. Møder i 2018
Mødekalender for kirkeåret 2018
o Tirsdag den 13. marts, kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 10. april, kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 3. maj, kl. 17.00 - 21.00
o Torsdag den 7. juni, kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 29. aug., kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 27. sept., kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 23. okt., kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 28. nov., kl. 19.00 - 21.00


6. Evt.
- Fremtidig arkivering af personhenførbare - og ikke-personhenførbare oplysninger vil blive drøftet på et kommende møde, bl.a. pga. ny EU-forordning, som træder i kraft 25. maj 2018.

- Janne Dyhr har meldt afbud til mødet den 13. marts.