kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde den 18 januar 2018
Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 18. januar 2018, kl. 19.00 - 21.00
i Konfirmandhuset


Deltagere: Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Ingrid Eysturdal, Janne Dyhr, Kirsten Schou, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Martin Kolte, Thomas Aallmann

Referent: Janne Dyhr

Afbud:


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
Hanne: MR’s elektroniske arkiv er sikkerhedskopieret fra usb-stik til en ekstern harddisk, som opbevares i brandskab. Hanne, Lars og Janne - vil gennemgå arkivet og vedtage en struktur. Forslag om, at man kunne evt. bruge det digitale skrivebord som arkiv.

Erwin: Orientering af sagen om at MR har reelt ejerskab af folkekirkens faste ejendom. Den formelle registrering betyder, at alt er ved det gamle, dvs. at MR er bestyrer af den faste ejendom.

b. Meddelelser fra præsten
Takker for engagementet ved Nytårskuren - og for det store engagement fra MR’s side og det meget frivillige arbejde, der gør det hele muligt.

Stadig tilgang af sognebåndsløsere.

3. Energioptimering; kirke, graverbygning, præstegård og konfirmandhus
v/Hanne, Lars og Janne
Gennemgang af forslag til energioptimering ift. kirken udarbejdet af Martin, Niels og Preben. Provstiet har bedt om tilbagemelding på energigennemgangen fra 2015 mhp. Energioptimering.
Beslutning: Udskiftning af glødepærer til LED-pærer i kirken. Lars vil kontakte energi-optimeringskonsulent i provstiudvalget - mhp. rådgivning ift. lys, æstetik mv. Udskiftning vil ske snarest. Ansvarlige: Thomas, Lars, evt. bistået af Niels og Preben.
4. Disponering over 1 side i Thurinerens 4 numre mod betaling.
Beslutning: MR ønsker ikke at abonnere på side i Thurineren. MR vil tegne annoncer lejlighedsvis i Thurineren og fortsat benytte opslagstavlen ang. kirkelige aktiviteter.
5. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson
Drøftelse af proces for ansættelse af ny organist, herunder ansættelsesnorm, tidsplan og kontakt til Stiftets jurister. Kontaktperson vil sammen med formand, kasserer og Thomas lave en indstilling til beslutning på næste møde.

Drøftelse af muligheder for ansættelse af medarbejder i flexjob. Hanne formidler MR’s drøftelse af muligheder til vedkommende.

Kvartalsmøde - den 9. januar
- Drøftelse af Thurø Kirkes Hjemmeside pba. kommentarer fra de ansatte. Der er ønske om, at der sker opdateringer - punktet drøftes på et senere møde.

Kirke- og kirkegårdsudvalget /kirkeværge og formand
Katafalk - tilbud fra graver til orientering og drøftelse
Der udarbejdes en skrivelse til bedemænd og ansatte vedr. evt. hjælp fra gravere til at bære kister ifm. begravelser.

Der er møde med Niels og Preben ang. overgang til digital gravstedsopkrævning.

Præstegårdsudvalget

Renovering af badeværelse i præstegård (SYN 2015, pkt. 2)
Renovering er afsluttet inden for budget

SYN 2014, maling af værelse
Arbejdet er udført.

• Radiator i fællesrum på 1. sal og i børneværelse flyttes/udskiftes i uge
• Præstegårdsudvalget skal udarbejde en plan for opførelse af skabsvæg, bl.a. beslutte, hvem vi vil have til at udføre arbejdet (SYN 2015) - plan skal herefter sendes som orientering til Provstiudvalget
• Låge til gårdspladsen ved præstegården (SYN 2015)
• Arbejdet med trådløst internet/opsættelse af acces points i præstegård og i konfirmandhus er under udførelse, v/Lars
• AV-udstyr er bestilt og på vej

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Nytårskur afholdt.
Fastelavnsgudstjeneste: søndag, den 11. februar 2018. Møde torsdag den 25. jan. Kl. 14 i konfirmandhuset.

6. Kurser
Thomas Aallmann har ansøgt om tilskud til kursusophold i Oxford.
Beslutning: Kr. 2.200 bevilget.

7. Udvalg i forhold til visions- og handleplan
Såfremt der er tid til det på mødet, kan nogle af udvalgene drøfte fremadrettede planer. Ellers aftaler udvalgene selv et mødetidspunkt.
Udskudt til næste møde.

8. Evt.
Ingrid: Den første søndagsskole den 14. januar var meget vellykket. Der var 5 børn.
9. Møder i 2018
Mødekalender for kirkeåret 2018
o Onsdag den 21. feb., kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 13. marts, kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 10. april, kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 3. maj, kl. 17.00 - 21.00
o Torsdag den 7. juni, kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 29. aug., kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 27. sept., kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 23. okt., kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 28. nov., kl. 19.00 - 21.00