kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde 30. november 2017
Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 30. november 2017 kl. 17.00 - 20.30
i Konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Thomas Aallmann, Janne Dyhr, Kirsten Schou, Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos

Referent: Janne Dyhr

Afbud:

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
- Proces vedr. ejer-registrering af samtlige menighedsrådsmedlemmer i Erhvervsstyrelsen. Det skal vi ikke forholde sig til; så den registrering vi allerede har foretaget vil blive rullet tilbage, da det er en ministeriel opgave.
b. Meddelelser fra præsten
Opsamling af de forskellige fine Luther-arrangementer:
- Konfirmandarrangement ved Sct. Jørgens Kirke
- God Luther-gudstjeneste på Thurø med fejring af reformationen
- Luther-skole (6 eftermiddagsmøder)
- I næste uge (uge 49) kommer Martin Ravn i foredragsforeningen og fortæller om Luther og reformationen
- Dåbsklude, som Kirsten Schou strikker med Luther-rosen, foræres efter brug til dåbsbarnets forældre til minde om dåbsdagen.
- Thomas vil gerne opfordre til, at vi tager fotos ved vore arrangementer til brug for kirkebladet
- Vi er blevet tilbudt at kunne disponere over 1 side i Thurinerens 4 numre mod betaling. Sættes på som beslutningspunkt på kommende møde.


3. Kvartalsrapport 3. kvartal til godkendelse 2017 v/ Kirsten,
Beslutning: Godkendt.

4. Forskellige indkøb og lign. v/ alle
- Projektor og andet AV-udstyr til konfirmandstuen, ca. 43.000. Thomas ansvarlig for anskaffelse og iværksættelse.
- PC til kirke- og kulturmedarbejder, ca. kr. 3.000-4.000. Linda orienterer og Lars kan evt. kontaktes ved behov.
- Plæneklipper til havemanden. Kan anskaffes (Hanne kontakter Ebbe og godkender pris).
- Bispeportræt
Alle projekter/anskaffelser er godkendt.

5. Donationer og kirkekoncert v/Hanne og Thomas
- Donationer som i 2016 og supplerende
Beslutning vedr. 2018 donerer vi til følgende:
o Blomstercaféen, kr. 7.000
o Nicolai-tjenesten, kr. 1.000
o Kirkens Korshær, kr. 3.000

- Kirkehistorisk koncert
o Bortfalder

6. Opsamling på året, der rinder ud og årlig konstituering for 2018 v/ Hanne
Konstituering for 2018
- Formand: Hanne Ringgaard Møller
- Næstformand: Erwin Hentzer
- Kirkeværge: Martin Kolte
- Kontaktperson: Linda Hørmann
- Kasserer: Kirsten Schou
- Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget: Lars Kolmos (fmd.), (øvrigt udvalg Martin, Hanne og Erwin)
- Formand for Præstegårdsudvalget: Janne Dyhr (fmd.) (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos).
- Formand for Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Kirsten Schou, (øvrigt udvalg Ingrid Eysturdal, Erwin Hentzer, Janne Dyhr)
- Økonomiudvalget: Valgt kasserer, udvalgsformænd, næstformand og formand


7. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson
- Opsamling på MUS samtaler. Der er generelt ingen problemer.
- Kirke- og kulturmedarbejder starter babysalmesang.
- Organist går på pension pr. 31. juli 2018.
- Kursus i stemmetræning mv. til kirkesanger tilbydes, pris 500 kr. pr. halvår.

Kirke- og kirkegårdsudvalget
Kirkeværge
- status på maskinpark og løbende drift og udskiftning heraf gravernes ønske om en slags opsparingskonto til indkøb/reparation af maskiner (Lars)
- (Lars)
Der kan ved behov udskiftes udtjente maskiner op til ca. kr. 10.000 inden for dette års budget
- Overgang til E-post: brev vedrørende gravstedsfornyelse/nedlæggelse (Martin)
Gennemgang af udkast til brev vedr. skr. kommunikation via e-Boks med gravstedsejere til brug for udsendelse af fakturaer for gravstedsvedligeholdelse og fornyelser.
Godkendt med bemærkning om, at brevet skal indeholde kontaktoplysninger på kirkeværge.

Præstegårdsudvalget
- status på igangværende arbejder i præstegården:
o der arbejdes p.t. på bad i stueetagen (SYN 2015) - iht. tilbud.
Der vil uden for tilbud blive skiftet loft i badeværelset aht. energioptimering.
o maling af værelser på 1. sal (SYN 2014).
o opførelse af skabsvæg (SYN 2014)er ikke påbegyndt, da vi mangler afklaring - og først får restbeløb fra syn i 2018; dog forventes flytning af radiatorer ifm. projektet udført i år

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Nytårkur: fredag den 12. januar - reserver allerede nu datoen. Thomas booker serveringspersonale; Janne finder kok; Kirsten koordinerer og laver indbydelse.
- Børne- og familiegudstjeneste 10. dec. - der er brug for ekstra hænder til forberedelse og servering. Henvendelse til Kirsten.

8. Møder i 2018
- Mødekalender 2018 tilrettes og godkendes
Beslutning:
o Torsdag den 18. januar, kl. 19.00-21.00
o Onsdag den 21. februar, kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 13. marts, kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 10. april, kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 3. maj, kl. 17.00 - 21.00
o Torsdag den 7. juni, kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 29. august, kl. 19.00 - 21.00
o Torsdag den 27. september kl. 17.00 - 21.00
o Tirsdag den 23. oktober, kl. 17.00 - 21.00
o Onsdag den 28. november, kl. 19.00 - 21.00
9. Evt.
- Søndagskolen v/Ingrid starter op den 14. januar.
- Visioner - papir om tidligere drøftede visioner uddelt. Giv besked til Erwin, hvis du vil være med i et udvalg.
- Næste møde: Torsdag den 18. januar, kl. 19.00


Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller