kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra menighedsrådsmøde 24. oktober 2017
MR 7


Referat fra menighedsrådsmøde
Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 18.00 - 21.00
i konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Erwin Hentzer, Linda Hørmann, Thomas Aallmann, Martin Kolte, Lars Kolmos og Janne Dyhr

Afbud: Kirsten Schou

Referent: Janne Dyhr


1. Godkendelse af dagsordenen
Den alternative dagsorden blev drøftet og godkendt.


2. Visioner 2018-2021
Se vedhæftede bilag: Erwin og Hanne kommer med et oplæg og vi deler os i mindre grupper og snakker om de forskellige former for visioner og kirkelig udvikling og runder af med at sætte handling på dialogen

Gennemgang af de 12 punkter i oplægget ”Lokal kirkeudvikling og visioner for Thurø Kirke og Sogn 2018 - 2021”, August 2017, som han Erwin og Hanne har udarbejdet. Bilag vedlagt referat.

Drøftelse i grupper.
Tilbagemelding fra gruppedrøftelser.

Punkter til videre drøftelse:
Pkt. 4 Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
Pkt. 5 Forsøg i Folkekirken
Pkt. 6 Kirkesangbogen (Hanne bestiller 4 bøger hjem til gennemsyn).
Pkt. 7 Søndagsskole - Ingrid vil starte det op som udgangspunkt hver 14. dag.
Pkt. 8: Varetagelse af ensomme i Thurø Sogn
Pkt. 9: Ja, kapellet færdiggøres.
Pkt. 10: Udvalg nedsættes vedr. evt. fårehold på præstegårdsengen
(Thomas, Lars samt graver og -medhjælpere)
Pkt. 11: Streetview, Sættes på som beslutningspunkt
Pkt. 12: Havestue - præstebolig - sættes på som punkt på kommende møde, herefter præstegårdsudvalg.

Beslutning:
Pkt. 2 - støtte koraktiviteter med 3. klasserne og minikonfirmanderne og støtte går videre ift. oprettelse af babysalmesang, som efterspørges i sognet.


3. Møder i 2018
Næste møde: 30. nov. 2017
Tirsdag, onsdag og torsdage


4. Evt.
a. Linda drøfter med Niels, om Vibeke midlertidigt kan benytte pc i graver-bygning, indtil fibernet er etableret og dermed nyt trådløst net i konfirmandhuset.
b. Kirkehistorisk Koncert drøftes på næste møde (Hanne/Thomas)
c. Vissenbjerg (tidl. folkebibliotek) indvies som nyt kirkerum for valgmenigheden Church of Love ved migrantpræst Massoud Fouroozandeh den 17. december 2017, kl. 14 el. 15. Alle der har mulighed kan deltage, og der opfordres til fælleskørsel.

5. Godkendelse af referatet


Lokal kirkeudvikling og visioner for Thurø Kirke og Sogn 2018-2021

Ved Thurø Kirke er der mange aktiviteter og gøremål i dagligdagen som søn- og helligdage, som i al sin enkelhed udgør det arbejde der ligger til grund for at udbrede evangeliet, lige fra højmessen, det daglige kirkelige arbejde til diverse aktiviteter - som man kan læse om i kirkebladet, på hjemmesiden eller i menighedsrådets referater eller ved at tale med ansatte ved kirken eller rådets medlemmer.
Vi vil i perioden 2018 - 21 bestræbe os på at iværksætte handlinger ud fra allerede eksisterende visioner og indsatser og nye. Disse fremgår af nedenstående punkter og vil, som der er ressourcer til det inddrages i menighedsrådets arbejde.

Ideer Ansvar og plan
1 Restaurering af altertavlen Ansøgning afsendt til Mærsk

2 Samarbejde med skolen i forhold til oprettelse af kirkekor Vibeke er ansat og i gang med opgaven
3 Sorggrupper fremadrettet Linda og Erwin
Ledes nu af et udvalg bestående af sognets præster
4 Folkekirkens Nødhjælps sogne indsamling Ingrid og Erwin
5 Forsøg i Folkekirken Evt Nedsættelse af udvalg
6 Kirkesangbogen
Læs vedhæftede fil Erwin og Hanne
7 Søndagsskole Ingrid
8 Varetagelse af ensomme i Thurø Sogn Samtaler herom
9 Færdiggøre kapellet Lars, Martin og Thomas
10 Får og Geder udvalg
11 Streetview Google Erwin
12 Havestue præstebolig præstegårdsudvalg


Ansatte; Kirsten Lockhart, Lis Gammeltoft, Niels Rasmussen, Philippe Boutunett, Preben Rininggaard, Birgitte Monrad Møller; Vibeke; Louise Ellis.
MR/ Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller / August 2017