kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra menighedsrådsmøde den 26. september 2017

Referat

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 26. september 2017, kl. 17.00 - 19.30
i Konfirmandhuset


Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Thomas Aallmann, Janne Dyhr, Kirsten Schou, Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos, Hanne Ringgaard Møller

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Martin Kolte, Erwin Hentzer


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
- Hilsen fra Erwin
- Tak for indsatsen ifm. studietur og høstgudstjeneste
b. Meddelelser fra præsten
- Afslutningsgudstjeneste med Lotte Boas søndag 1. oktober 2017, hvor Mai Bjerregaard prædiker, Lotte Boas tager formessen og Thomas står for altergangen. Annonceres i dagspressen og på hjemmesiden.
- Konfirmander- og minikonfirmander er startet i dag.
- Lørdag den 30. sept. er der reformationsrollespil for alle provstiets konfirmander. Der er generalprøve fredag.

3. Godkendelse af Budget 2018 v/ Kirsten og Hanne,
Beslutning: Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2018, Endelig budget afleveret d. 16-09-2017 12:24.

4. Godkendelse af Revisionsprotokollat v/Kirsten
Beslutning: Protokollat er behandlet på menighedsrådsmødet den 26. september 2017. Bemærkninger er taget til efterretning.

5. Synsprotokol 2017 (til udførelse i 2019) Synsprotokollerne gennemgås og justeres til afsendelse.
v/ Lars, Janne og Hanne
- Præstegårdsudvalget: Badeværelse + Lamper, udendørs,
- Kirke- og kirkegårdsudvalget: Indvendig kalkning, rød messehagel, salmebøger, orgeleftersyn og -reparation + efterintonation

6. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson
- Personalemøder og MUS-samtaler,
24. oktober afholdes årlige obligatoriske, lovbefalede personale-møde med fast dagsorden. Aftale om MUS-samtale indgås samme dag.
Kursus i lønforhandling for kontaktpersoner er blevet aflyst
Graver har søgt om at deltage i kursus om kommunikation - den svære samtale - i oktober. Godkendt - forudsat af, at Niels selv sørger for afløser.

Kirke- og kirkegårdsudvalget
Kirkeværge/formand for kirke- og kirkegårdsudvalg:
- Gravstedssag, orientering om økonomi og afslutning
- Gardiner i kapel - drøftelse. Beslutning lyse lette gardiner af flagdug anskaffes.
- Maling af udskæringer i kapellets loft. Vedtaget.
- Fejlmærkning af vedligeholdelsesaftaler på enkelte grave.Præstegårdsudvalget:
- Synsudsat arbejde med renovering af bad i stueetage i præstegård iværksættes i efteråret 2017.
- IT: Internettet på præstegård fungerer dårligt. Beslutning: udbedres, Lars har ansvaret for iværksættelse.

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Studietur afviklet med succes. Det var et flot arrangement. Drøftelse af om studieturen skal ligge på et bestemt tidspunkt i året.
- Høstgudstjenesten og kirkekaffen var velbesøgt og pyntningen vakte glæde.

7. Møder i efteråret 2017
- MR-møde: Tirsdag 24.10, kl. 17.00
- MR-møde: Torsdag 30.11, kl. 17.00
På november-mødet fastlægges MR-møderækken for de kommende 6 måneder.
- Valg til Provstiudvalg - Hanne undersøger formalia.
8. Kurser
9. Evt.
- Drøftelse af abonnement på Kristelig Dagblad på næste møde


Erwin Hentzer/ Hanne Ringgaard Møller