kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde 22. august 2017 kl. 18.00-20.30
Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Hanne Ringgaard Møller, Thomas Aallmann, Janne Dyhr, Mads Skadberg (3. suppleant)

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Kirsten Schou, Ingrid Eysturdal, Lars Kolmos, Martin Kolte


1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
- Ny præst i 25 %-stilling på Thurø fra efteråret
Som afløser for Lotte Boas, der på baggrund af strukturændringer i Fyens Stift har fået udvidet sin ansættelsesgrad i Fredens Sogn og derudover skal gøre tjeneste i Gudme-Gudbjerg fratræder Thurø.
Lotte Boas holder sidste gudstjeneste på Thurø søndag den 27. august.
Den nye præst på Thurø bliver Mai Bjerregaard Andersen, som er ansat i stillingen pr. 1. september 2017 med en ansættelsesgrad på 25 % på Thurø 55 % i Bregninge og 20 % i Hesselager.

- Altertavle
Tilrettet ansøgning til A. P. Møller Fonden vedr. altertavlen er fremsendt, og acontobeløb for konsulentens arbejde betalt.


- Budgetsamråd 30.08.2017, kl 19.00
Tilmelding til formanden

b. Meddelelser fra præsten
- Ny præst
Thomas glæder sig til samarbejdet med vores nye præst, som allerede er kendt i menigheden.
Der er indsættelse af Mai Bjerregaard Andersen i Bregninge Sogn den 10. september, kl. 10.00 med efterfølgende frokost.
Samme aften - 10. september - er der indsættelses-gudstjeneste for Mai Bjerregaard i Thurø Kirke, kl. 19.00. Formanden vil oplæse kollats ved gudstjenesten.
Mai Bjerregaard vil fremadrettet dække tjenesten på Thurø ved Thomas’ ferier o.lign.

- Luther-undervisning afholdes næste gang 3. oktober.

- Reformationsjubilæum
I anledning af reformationsjubilæet den 29. oktober afholdes 500-års-reformationsgudstjeneste i Thurø Kirke.

- Konfirmand-event i anledning af reformationsjubilæet
Rollespil for alle konfirmander i provstiet 30. september kl. 9.00-11.45 i Sct. Jørgens Sogn, ved koordinator pastor Line Nissen.
Forud herfor afholdes orienteringsmøde til deltagerne den 29. september. Der efterlyses 7 statister, der kan medvirke som riddere. Interesserede deltagere skal kontakte Thomas Aallmann.

3. Kvartalsregnskab 2017 v/ Hanne,
Beslutning
Gennemgang af kvartalsregnskabet for 2. kvartal.
Kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2017 blev godkendt.


4. Administrator vedrørende SkovBo data v/Hanne
Beslutning
Administrator er fremadrettet alene Susanne Andersen.

5. Synsprotokol 2017 (til udførelse i 2019)
Synsprotokollerne gennemgås og justeres til afsendelse.
v/ Lars, Janne og Hanne
Punktet udsættes til næste møde

6. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson
- Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder -status
Vibeke Lücken Pedersen er ansat den 1. august. Vibeke er uddannet organist og lærer og bosiddende på Langeland. Vi byder Vibeke hjerteligt velkommen og glæder os til samarbejdet.

- Kurser
Kursus ”It-værktøjskasse for kordegne”, et 1-dages kursus til kr. 800,00 er bevilget til kordegn Birgitte Møller.
- Kvartalsmøde afholdt i august med de ansatte.
- Kontaktperson bevilget kursus i stiftet om lønforhandling den 13. september, kr. 250,00.
- Skærmbriller
Ved behov kan ansatte ansøge om skærmbriller til formanden.

Kirke- og kirkegårdsudvalget
Kirkeværge
- Brev til gravstedsejere som ikke varetager sin vedligeholdelsespligt
- Nyt punkt til kirkegårdsvedtægter tilføjes. Hanne kontakter kirke-værgen.
- Gravstedssag, orientering om afslutning.

Præstegårdsudvalget
- Vandskade i præstegårdens kælder i sommerferien pga. skybrud - afhjælpning af problematikken skal evt. sættes på syn. Mads vil kontakte entreprenør.
- Henvendelse fra Inge-Lise Poulsen, Bergmannsvænget 7 angående hæk i skel mod præstegårdshaven

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Studietur afholdes den 23. september. Husk tilmelding. Frist 01.09. til Kirsten.
- Høstgudstjeneste den 24. september. Pyntning af kirke og konfirmand-hus fredag. Kirsten melder tidspunkt ud.

7. Visioner 2018-2021
- Udsættes til kommende møde.
Nye emner kan foreslås frem til næste møde til Hanne

8. Møder i efteråret 2017
- Tirsdag 26.09, kl. 17.00
- Tirsdag 24.10, kl. 17.00
- Torsdag 30.11, kl. 17.00

9. Kurser og udlevering af kursusprogram 2017-2018
- Kurser bevilget til kordegn og kontaktperson

10. Evt.
- Information om forsøgsordning i menighedsråd om mulighed for ændret struktur - Erwin/Hanne vil gennemgå det på næste møde

Erwin Hentzer / Hanne Ringgaard Møller