kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag 23. maj
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 4
Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag 23. maj 2017 kl. 19.30 - 21.30
i Konfirmandhuset
Deltagere: Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Ingrid Eystrudal, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Lars Kolmos, Janne Dyhr, Thomas Aallmann
Referent: Janne Dyhr
Afbud: Kirsten Schou
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
Ny betænkning ”Menighedsråd i fremtiden” - uddelt til valgbestyrelsen.
b. Meddelelser fra præsten
3. Årsregnskab 2016 v/ Hanne
Gennemgang af revisorgodkendt årsregnskab 2016 med bemærkninger.
Beslutning: ”Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Regnskab 2016, Afleveret d. 12-03-2017 16:22” - Godkendt.
4. Kvartalsregnskab 2017 v/ Hanne
Beslutning: Kvartalsrapport 01-01-2017 til 31-03-2017 blev godkendt.
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 4
5. Budget 2018
Resumé fra økonomiudvalgsmøde og godkendelse af budget 2018
Beslutning: ”Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2018” - Godkendt.
6. Visioner 2018-2020
v/ Alle
Drøftelse af aktuelle og fremtidige visioner.
Hanne opdaterer liste og tilføjer 8-10 nye punkter til fremtidig liste, som udsendes sammen med referatet.
7. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson
Kirke- og kulturmedarbejder: status på opslået stilling på 10 timer.
Der er modtaget 5 ansøgninger.
Opgørelse over nøgler til kirken. Liste opdateres og deponeres hos kordegn sammen med øvrige nøgleark. Ansvarlig (Linda)
Kirke- og kirkegårdsudvalget
Låge - forventes leveret 4. juni.
12 stole indkøbt til kapel
Salmebogsholdere repareres efter aftale med Thomas
Orientering om gravsted.
Ad hoc-udvalg: Altertavle
Besøg af arkitekt Ebbe Marxen og konservator Bent Jacobsen 5. maj.
Kontraktudkast modtaget og er forhåndsgodkendt af MR.
Hanne kontakter Bent mhp. færdiggørelse af projektbeskrivelsen.
Hanne kontakter Carl Aage Jensen og informerer om altertavleprojektet.
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 4
Hanne sender projektbeskrivelse til provsti, stift og Nationalmuseet til godkendelse. Således at disse godkendelser/anbefalinger kan vedlægges ansøgningen. Projektbeskrivelsen er allerede mundtligt godkendt af såvel provsti, stift som Nationalmuseet.
Kirkeværge: Bevaringsværdige gravminder.
Gennemgang af gravstedsudvalgets ”Liste over bevaringsværdige grave” - i alt 7 gravminder langs kirkemuren og 20 bevaringsværdige gravsteder.
Liste opbevares i mappen ”Kirken” hos kordegnen og kopi sendes til provstiet til orientering.
Beslutning: Godkendt med drøftede rettelser.
Præstegårdsudvalget:
Brev fra Bestyrelsen ved Thurø Skole omhandlende nedrivning af skolen saneringsmodne ”Gult og Hvidt Hus” over for kirkegården.
Beslutning: MR vil kontakte Børn og Unge Udvalget, CETS med anmodning om fremskyndelse af nedrivningen. Lars og Thomas udfærdiger skrivelsen.
Benchmark for standard for tjenestebolig for præster ansat i folkekirken.
Ny vejledning netop udkommet.
Aktivitets- og kommunikationsudvalget
 Sommermødet afholdes den 11. juni, kl. 14.00.
 Studietur afholdes den 23. september.
8. Kurser
9. Evt.
 Abonnement på Kristeligt Dagblad for MR-medlemmer- sættes på dagsordenen ved kommende møde.
 Forsyn på juni-mødet - Hanne kontakter bygningssagkyndig.
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 4
 Lars Kolmos takkede for opmærksomheden ved datters konfirmation.
 Nye mødedatoer: 8. juni, kl. 16.30 (pga. forsyn