kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden fra menighedsrådsmøde marts 2012
THURØ MENIGHEDSRÅD
v/Knud Fruelund Hansen
Rødbyhøjen 31, Thurø
knudfruelund@hotmail.com MR 28


Dagsorden til menighedsrådsmøde
torsdag 15. marts 2012 kl. 19
i konfirmandhuset.


Fraværende: Der er p.t. ingen afbud, men hvis der kommer, skal der indkaldes en
suppleant p.g.a. regnskabet, så Erwin bedes holde sig rede, hvis han kan.

1. Godkendelse af dagsordenen.

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet: Indledende budgetsamråd 26/3 på Hotel Svendborg. Der ligger dagsorden
på it-skrivebordet.
Kort referat fra mødet i Ollerup 1/3 (et af de 27 møder om folkekirken).
Udvalgene bedes arbejde konkret frem mod provstesynet 6/6.
Fordeling af opgaverne til kirkefrokosten 13/5.
Referat på it-skrivebordet af PU-mødet 15/2.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
d. Fra kontaktpersonen:
e. Fra andre:


3. Regnskab 2011.
Regnskabet er fremsendt til alle i 3 versioner. Vi vil holde os til det rene regnskab på ca. 19 sider.
Beslutning:

4. Messehagel.
Vi skal tage konkret stilling til, om vi skal forsøge at erhverve endnu en messehagel fra Grethe Sø-rensen, inden hun går på pension.
Beslutning:

5. MR-valget 2012.
Status - aktiviteter - strategier.
Beslutning:

6. Informationer/indstillinger fra udvalgene.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
d. Andre udvalg:

7. Kurser.
Ansøgning fra organisten om et supplerende kursus.
Beslutning:

8. Eventuelt.

9. Godkendelse af referatet.

Hanne Ringgaard Møller/ Knud Fruelund

Næste møde: 18. april kl. 19

Dagsordenspunkter: Kirkefrokosten (endelige aftaler om indholdet)