kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra menighedsrådsmøde Tirsdag 18. april 2017.

Referat fra menighedsrådsmøde
Tirsdag 18. april 2017 kl. 17.00 - 20.00
i Konfirmandhuset


Deltagere: Kirsten Schou, Linda Hørmann, Ingrid Eysturdal, Hanne Ringgaard Møller, Lars Kolmos, Martin Kolte, Thomas Aallmann, Janne Dyhr

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Erwin Hentzer


1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
• Indledende budgetsamråd med provsten den 29. marts - referat er udsendt
• Orientering om afholdt Formandsmøde hos provsten den 4. april.
b. Meddelelser fra præsten
Thomas fandt alle påskeugen og gudstjenesterne opløftende og velbesøgte og var glad for indsatsen med uddeling af påskeliljer på Halfdansvej onsdag inden Skærtorsdag.

3. Fremlæggelse af vedtægter for præstegårdsudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg og kirkeværge til godkendelse
v/Hanne, Lars, Janne, Martin

Kommentarer til vedtægter blev gennemgået, og alle vedtægter blev godkendt med nævnte kommentarer. Hanne tilretter og udsender og arkiverer opdaterede vedtægter.

4. Budgetønsker og forslag til 2018
Idet økonomiudvalget har møde primo maj (2. maj) vedrørende budget 2018, bedes ønsker til budget drøftet.
v/Hanne

Punkter/ønsker vedr. budget 2018 fra udvalg, præstefamilie og ansatte indsamles nu, for at optimere budgetlægningen. Linda minder de ansatte herom.
5. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson
• Opnormering af kordegnsstillingen fra 14 timer pr. uge - 16 timer pr. uge. Forslag vurderes igen januar 2018. Linda giver tilbagemelding.
• Hovedferie er planlagt, og ferien skal meddeles Kirsten, så den bliver indberettet.
• Efterlysning af dato for høstgudstjeneste. Thomas melder tilbage til råd og ansatte.
• Der er kommet styr på vikartoteket (listen er opdateret)
• Fast organistvikar tilbydes mulighed for at øve sig på orgelet på hverdage ml. 8-16 under forudsætning af, under hensyn til kirkelige aktiviteter.
• Drøftelse af adgang til kirkens bygninger sættes på dagsordenen til et senere MR-møde som selvstændigt punkt, efter drøftelse med personalet

Kirke- og kirkegårdsudvalget
Orientering v/Lars:
• Udskiftning af granitsøjle - forventes udført snarligt
• Indhentning af tilbud til salmebogsholdere fra tømrer udstår
• Kapel - drøftelse af materialevalg til alter drøftes snarest
• Tilbud på gardiner til kapel afventer

• Orientering om gravsted v/Hanne


Kirkeværge
• Samarbejdsaftale for Kirkeværge -graversamarbejde- seneste udgave gennemgået efter at Stiftet havde tilføjet et punkt vedr. fjernelse af gravsten.

• Bevaringsværdige gravminder
Gennemgang af udkast. Sættes på som punkt på MR-mødet i maj.


Præstegårdsudvalget
Status på budget 2017 mv.
• Orientering om udvalgets prioriteringer inden for budget og forslag til anskaffelser uden for budget. Beslutning: der kan anskaffes holdbart samtalemøblement til præstegårdens kontor, maks. kr. 30.000. Thomas sørger for anskaffelser.
• Køkkenmedhjælpers status evalueres og drøftes i juni. Ansvarlig: Janne.

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
• Sommermødet afholdes den 11. juni, kl. 14.
• Studietur er planlagt til afholdelses den 30. september. Dato søges flyttet, da hele provstiets konfirmander (op til 300) som del i Luther fejringen afholder rollespil samme weekend. Menighedsrådene og menigheden opfordres til at melde sig som frivillige til arrangementet.
Thomas vender tilbage med ny dato.
• Høstgudstjenestedato udmeldes snarest. Ansvarlig Thomas.
6. Kurser
Janne deltager i kurset ”Menighedsrådet som bygherre” den 25. april i Odense. Pris kr. 250.
7. Evt.
• Kommende mødedatoer: tirsdag den 23. maj og den torsdag den 8. juni, kl. 17. Ingen MR-møder i juli.
• Økonomiudvalgsmøde tirsdag den 2. maj, kl. 17.15 i Konfirmandhuset.
Godkendelse af referatet