kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 14. marts 2017
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 2


Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 14. marts 2017 kl. 17.00 - 20.00
i Konfirmandhuset


Deltagere: Kirsten Schou, Linda Hørmann, Erwin Hentzer, Ingrid Eystrudal, Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Thomas Aallmann, Janne Dyhr

Referent: Janne Dyhr

Afbud: Lars Kolmos

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
Gennemgang af oversigt over mærkedage.
b. Meddelelser fra præsten
• Gardiner opsættes i kapellet - Niels sørger for det. Bjælker i loftet males. Er bestilt.
• Danmarks Pilgrimsfærd kommer til Langeland og øvrig Sydfyn den 11.juni - 1. juli. Når de kommer til Thurø holdes der pilgrimsandagt i kirken. Der vil være mulighed for, at pilgrimmene evt. kan overnatte i konfirmandhuset.
• Stor travlhed med kirkelige handlinger :21 dødsfald, 11 dåb og 4 vielser i de første 2 måneder af året.
• Johanne Sloth er ferieafløser for Thomas. Lotte Boas virker alene som bistandspræst. MR sender en hilsen til Johanne i anledning af hendes 60-års-fødselsdag 22. januar.


3. Orientering fra økonomimødet og godkendelse af regnskabsinstruks /v Hanne og Kirsten
• Regnskabsinstruks gennemgået og underskrevet af formand Linda sørger for, at medarbejdere underskriver bilagene under af hensyn til revisionen, som skal modtage instruksen senest 1. juni.

4. Godkendelse af regnskab v/ Kirsten
Årsregnskab 2016 er inden mødet gennemgået med økonomiudvalget.
Kirsten gennemgik bemærkningerne til regnskabet.

Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-NR. 22938118, Regnskab 2016, Afleveret d. 12-03-2017 16:22 blev godkendt.

• Fremover rundsendes regnskab som fil hver måned til udvalgsformændene i stedet for hvert kvartal.

5. Fremlæggelse af vedtægter for kontaktpersonen til godkendelse
v/ Hanne og Linda

Linda gennemgik de punkter, der skal revideres i vedtægten.
Vedtægten gennemgås med personalet på kommende personalemøde af kontaktpersonen.

Beslutning: Vedtægt for kontaktperson godkendt med de nævnte rettelser.

6. Visioner fremadrettet: Kort oplæg ved Hanne
Hanne uddelte listen ”Visioner for Thurø Kirke og Sogn 2015-17”

Dialog om aktuelt tema:
Opfølgning på opfordring fra folkekirken.dk vedrørende udbredelse af påskebudskabet til den danske befolkning

• Beslutning: Event påskefejring på Thurø ons. 12/4 kl. 12! Erwin, Hanne, Janne og Ingrids mand, Martin, evt. og Martin deler blomster ud på Halfdanvej - Kirsten pynter kirken til påskedag

7. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene

• Brev fra Stiftet vedr. kirkeværge-graver-samarbejdsaftale. Ny procedure vedr. gravstensfjernelse indskrives i samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen vedlægges som bilag til vedtægt for kirkeværgen. Martin følger op.
• Ansøgning fra graverne om indlemmelse af et nyt stykke til urnegrave ved rotunden. Godkendt
• Liste over gravstedsnedlæggelser
Godkendt.

Kontaktperson

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
- låge ved indgang - forsikringssag
Beslutning: Lars må gå videre med at bestille nye støtter i granit
- salmebogshylder, anslået pris ca. kr. 10.00
Beslutning: arbejdet skal sættes i gang hurtigst muligt
- stensætning
Beslutning: Lars skal indhente tilbud, og graverne kan udføre arbejdet under faglig vejledning
- Lyd-/højtaleranlæg i kirken
Beslutning: Thomas drøfter sagen med Lotte Boas

Præstegårdsudvalget
- Husassistent, indstilling fra ansættelsessamtalerne v / Janne
Modtaget 45 ansøgninger. 5 indkaldt til samtale
Ansættelsesudvalget prioriterer hvem der skal tilbydes stillingen.

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Evaluering af Fastelavn
75 deltagere i et skrækkeligt vejr; men familierne hyggede sig.
Der skal udarbejdes banner til at hænge ved Brovejen; og laves opslag ved skolen, biblioteket, bager, købmand mv. Næste år inviteres spejderne til at medvirke i såvel kirke som ved tøndeslagningen

Sommermødet afholdes den 11. juni, kl. 14

Studietur afholdes den 30. september.

8. Kurser
Kursus for bygherrer. Janne og andre interesserede tilmeldes. Pris kr. 250.

9. Evt.
Nye mødedatoer: tirsdag den 18. april; onsdag den 23. maj.
Drøftelse af mødeforplejningen, mv. Formandskabet står fortsat for at bestille traktement.

10. Lukket punkt: Nedlæggelse af gravsted

Godkendelse af referatet