kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 17. januar 2017
Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 17. januar 2017 kl. 17.00 - 20.00
i Konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Erwin Hentzer, Kirsten Schou, Linda Hørmann, Lars Kolmos, Ingrid Eysturdal, Janne Dyhr

Ingen afbud

Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
Julebrev fra biskoppen.
Julebrev fra provsten (ligger også på dit digitale skrivebord) - Budgetsamråd den 29. marts, kl. 19 i Fredens Sognegård - husk tilmelding til Hanne -
Formandsmøde den 4. april
b. Meddelelser fra præsten


3. Fremlæggelse og beslutning af revideret forretningsorden v/ Hanne
Beslutning/ Orientering
Forretningsorden med ændringer vedr. suppleantens rolle og konstituering af MR 1 gang årligt blev gennemgået og godkendt.


4. Altertavle, Proces og Plan v/Altertavleudvalget (Hanne, Erwin, Thomas og Janne)
Orientering: Møde den 26. januar 2017, kl. 14 med deltagelse af repræsentant fra Nationalmuseet, Karin Vestergaard, konservator Bent Jacobsen, biskop Tine Lindhardt, Altertavleudvalget samt MR-medlemmer med interesse herfor. Tilmelding til mødet til Birgitte (kordegn).
Forslag til program for mødet gennemgået.
Altertavlens historie opridset. Altertavlen er præreformatorisk, fra sen-middelalderen og har været i Trefoldighedskirken siden 1825. Den oprindelige middelaldertavle er hjemtaget til Nationalmuseet.
Hanne laver en procesplan.

5. Kasseeftersyn fra revisor gennemgås og godkendes
Revisionsprotokollatet gennemgået og kommenteret.
Beslutning: godkendt og taget til efterretning.

6. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson
Orientering:
- Kvartalsmøde afholdt 14.12.2016 APV gennemgået uden bemærkninger fra de ansatte.
- Gravers planlagte fravær skal betinges af, at der er truffet forud-gående aftale med en afløser
- Orientering og beslutning om kirke- og kultur medarbejderstilling

- Planlægning af medarbejdernes ferie
Ferie og fridage i forbindelse med kirkelige højtider, mærkedage, konfirmationer mv. kan kun imødekommes ved forlods aftalt vikar-dækning

Kirke- og kirkegårdsudvalget:

- Kapel: Orientering om ændring til oprindelige skitse ift. udformning af lågerne på alteret
- Stensætning ved låger op mod kirken er ved at skride. Anlægsgartnertilbud indhentes.
- Status på knækket granitsøjle. Afventer status fra forsikringsselskab.
- Salmebogsholdere - renoveringsopgave afdækkes
- Orgelrenovering sættes på syn i 2017

Præstegårdsudvalget
Synsudsatte arbejder 2014, opfølgning på ansøgning til Provstiet:

1. Provstiudvalget har afgjort, at meromkostninger til trapperenovation i præstegården pga. udvidelse af projektet skal afholdes for egen regning.
2. Ændring af skabsprojekt i præstegården iht. provstiets bygningssagkyndiges anbefaling godkendes til syn eller budgetteres til det udvidede projekt kommer på i 2018.
3. Udsættelse af maling af værelser i sydgavl - udføres i 2017.

Praktisk medhjælp og rengøringsmedarbejder til Konfirmandhuset:
4. Vi står pr. 1. februar uden rengøringsmedarbejder, da Niels Møller har sagt op. Beslutning: Andreas og Sidsel Aallmann afløser Niels i en tidsbegrænset periode på 1 år.
5. Vi har p.t. ingen fast praktisk medhjælp til opgaver som kirkekaffe, mødeforplejning, indkøb mv.
Beslutning. Arbejdsbeskrivelse opdateres og - og Jobcenter kontaktes mhp. at finde en person til serviceopgaven, Janne og Lars har ansvaret herfor. Linda sender nuværende jobbeskrivelse for tidligere medhjælp til Janne og Lars.

Præstegården - generel vedligeholdelse
6. Anbefales malet/udbedret i 2017:
- Vinduer, vestside; havestue udvendig råd i bund + tømrer + maling; havedøre østside, maling
Anbefales udbedret/malet i 2018-19:
- Maling af garagens vindskede + træværk konfirmandhusets tilbygning
Opgaverne drøftes på Økonomiudvalgsmødet i februar 2017

Kirkeværge
Samarbejdsaftale mellem graver, gravermedhjælpere og kirkeværge blev gennemgået og godkendes underforudsætning af Stiftets godkendelse.

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Evaluering af Nytårskur 13/01-2017
- Planlægningsmøde af aktiviteter i 2017
7. Kurser
Graver bevilget deltagelse i Temadag om kirkegårde, kr. 800,00
Ingrid vil gerne lære om anvendelse af hjertestarteren (Erwin vil introducere Ingrid til dens funktioner)

8. Evt.
• Budgetsamråd 29. marts kl 19 i Fredens Kirkes sognegård. Tilmelding nødvendig til Hanne
• Nye mødedatoer for kommende MR-møder: 14. marts, 18. april - begge dage fra kl. 17.00
• Projektor - sættes på økonomiudvalgsmøde
Godkendelse af referatet