kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra menighedsrådsmøde den 8. december 2016
Referat fra menighedsrådsmøde
Torsdag 8. december 2016 kl. 17.00 - 20.00
i konfirmandhuset


Referent: Janne Dyhr

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Erwin Henzer, Linda Hørmann,
Kirsten Schou, Martin Kolte, Lars Kolmos, Ingrid Eysturdal, Thomas Aallmann, Janne Dyhr

Afbud: ingen

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet:
- Adgang til IT skrivebordet:
Orientering
Uddeling af biskoppens nyhedsbrev, vær opmærksom på stiftets nytårskur 12. januar, kl. 14-16 i Odense Domkirke og temadag for menighedsråd i Odense Congress Center den 25. feb. kl. 10-16
- Altertavle sidste nyt
Altertavleudvalget består af Hanne, Erwin, Thomas og Janne. Den fløj, som er blevet prøvestafferet er blevet opsat. Der indkaldes til møde primo februar om altertavlen, hvor biskop Tine Lindhardt, nationalmuseets Karin Vestergaard, konservator Bent Jacobsen og MR mødes for at drøfte og følge processen.
- Energimærkning
Gennemgået
b. Meddelelser fra præsten:
- Takker for støtten til studieophold i Oxford og til Kirsten, Jørgen og Linda for hjælp ifm. afvikling af familiegudstjenesten
- Luther-rejse 2017 - tilmeldingsfrist er 15. december - der er 5 ledige pladser.
- Thomas har planlagt 10 fyraftensmøder i løbet 2017 om reformationens hovedtanker

3. Information om forretningsorden v/ Hanne
- Orientering (uddelt) - sættes på som beslutningspunkt på kommende MR-møde

4. Orientering
Kirkeministeriet har den 24. november 2016 lagt følgende besked i Dataarkivet, under regnskaber:
24. november 2016: Kolonnen "Beh. af PU/stift bem." er blevet fjernet fra oversigten, da menighedsrådets behandling af provstiets godkendelse fremover ikke vil være et krav i forhold til offentliggørelsen af menighedsrådets regnskab. Vejledningen bliver ikke tilrettet på nuværende tidspunkt.
I behøver altså ikke længere at sætte punktet ”Behandling af provstiets bemærkninger” på et menighedsrådsmøde efter at I har modtaget provstiets godkendelse af regnskabet.
Orientering - taget til efterretning

5. Vedtægter, regulativer, information herom v/ Hanne
Orientering:
- Vedtægt for kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg, kontaktperson, kasserer, regnskabsfører og sekretær.
- Vedtægter gennemgås mhp. evt. ændringer og vedtages på MR-mødet i marts eller april.

6. Suppleanternes rolle ved Thurø MR
Drøftelse. Alle møder i menighedsrådet er offentlige møder.
Beslutning: suppleanter indkaldes om muligt til MR-møder ved forfald samt til særlige ad hoc-opgaver


7. Vurdering af ekstra indkøb i 2016/2017
- Bænke og alterbord i kapel
Orientering om projektet samt drøftelse af nyt tilbud på fremstilling af alter, bænke og reoler til kapellet
Beslutning: Tilbud på alter accepteres. Lars orienterer tilbudsgiver.

8. Informationer og/eller Indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson
- Der skal udarbejdes en liste over MR personer/ansatte, som kan kontaktes ved akut opstået sygdom. Beslutning: Linda følger op på det.

- Lønløft/Resultatløn gravermedhjælpere
Beslutning: Gravermedhjælperne får ekstra-ordinært udbetalt et engangsvederlag på kr. 8.000 for 2016. Fremadrettet ydes et pensionsgivende tillæg pr. time, svarende kr. 8.000 årlig fordelt på 1.053 timer
- Godkendelse af aftale om medhjælper i arbejdsprøvning

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Overdragelse fra Ib Rasmussen til Lars Kolmos fredag den 9. december, kl. 14 i konfirmandhuset

Præstegårdsudvalget
- Udvalget indkaldes til møde i starten af det nye år mhp. status på opgaver og årsplanlængning
- rengøring i konfirmandhus : NielsRinggaard stopper januar 2017
- Beslutning: Havemand modtager vederlag for brug af egne red-skaber på kr. 1.000 årligt

Kirkeværge
- Orientering om forslag til arbejdspapir vedr. gravsteder/ urne-nedsættelser mv.. Udkastet drøftes og godkendes i kirkegårds-udvalget. Procedurerne drøftes endeligt og godkendes af MR-råd efter stiftets jurister har haft skriftet til udtalelse
- Samarbejde kirkeværge/graver/”konsulent”. Beslutning : konsulent-ydelsen aflønnes med sædvanlig gravermedhjælpertimeløn for de 28 timer, der er erlagt
- Fast mødedag den 1. tirsdag i hver måned for kirkeværge, graver og medhjælpere

Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Nytårskur 13/1 2017, kl. 18.00 - husk tilmelding.

9. Kurser
- kursusprogram udsendt med dagsorden

10. Evt.
- Honorarer : Beslutning: udsættes
- Næste møde: 17. januar 2017, kl. 17.00

11. Godkendelse af referatet