kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmødet tirsdag den 25. oktober 2016
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 10


Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 25. oktober 2016, kl. 17.00 - 20.00
i konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Erwin Hentzer, Bent Sørensen, Kirsten Schou Linda Hørmann, Martin Kolte, Ib Rasmussen, Thomas Aallmann, Janne Dyhr

Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
- Fra formandskabet
- Afbryder til udendørs lys ved kontorindgang opsættes. Pris ca. kr. 1.500.
- Foreløbig 14 tilmeldte til førstehjælpskurset den 17. november
- Orientering om nye tiltag vedr. dåbsoplæring og dåb.
- Reformationsfejring - drøftes løbende på MR-møderne
- Fra præsten
- Sidste frist til tilmelding til Luther-rejse 2017 er den 15. december. Der er få ledige pladser, hurtig tilmelding.

3. Godkendelse af kvartalsregnskab 2016 v/ Kirsten
Forelagt og godkendt.

4. Informationer/indstillinger fra udvalgene
Kontaktperson:
a. Personalemøde afholdt den 11. oktober.
Procedurespørgsmål fra personalet om, hvem ringer man til ved akut opstået sygdom, når man gør tjeneste om søndagen. Punktet sættes på dagsorden til et kommende møde.

b. MUS-samtaler - igangværende og næsten afsluttet
c. Graver drøfter APV med medhjælperne, inden de vinterhjemsendes 1. december.

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
d. Stendige-opretning. Der skal laves en aftale om arbejdet. Ib aftaler det med graverne.

Præstegårdsudvalget:
e. Gennemgang af ændringer til synsudsatte arbejder i præstegård.
Beslutning: Fremsendelse af sagen til provstiet pga. flere uforudsete punkter ved Hanne, Martin og Janne.

Aktivitets- og kommunikationsudvalget:
a. Nytårskur: fredag den 13. januar 2017, kl. 18.00. Udvalget mødes for planlægning.

5. Vurdering af mulighed for ekstra indkøb i 2016/17
- AV-udstyr: Sættes på som driftsudgift i 2017. Hanne/Thomas undersøger priser.
- Bænke og alterbord i kapel: Hanne kontakter Walsted for at drøfte mulighed for ændring af tilbud, evt. at inkludere reoler.
- Orgelreparation: Sættes på syn i 2017. Tidsplan skal udarbejdes og om muligt koordineres med renovering af altertavle og planlagt indvendig kalkning. Hanne kontakter konservator Bent Jakobsen.

6. Nyt fra Valgudvalget:
a. status
b. beslutningsprotokol
c. dagsorden til konstituerende møde 22. november 2016 v/ Janne, Kirsten og Linda
d. aflysning af valg annonceres i Ugeavisen. Kirsten undersøger sørger for det.

7. Evt.
a. Besigtigelse af altertavle i Gudbjerg Kirke 9. november, kl. 12 - afgang fra præstegården.
b. Hanne kontakter Bent Jakobsen for tidsplan vedr. renovering af altertavle.
8. Godkendelse af referatet

9. Næste møder:
Tirsdag den 22. november 2016, kl. 17.00: Konstituerende møde
Torsdag den 8. december, kl. 17.00