kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmødet den 28. september 2016
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 9


Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag 28. september 2016, kl. 17.00 - 20.00
i Konfirmandhuset

Mødet indledes med et møde i henholdsvis Kirke- og kirkegårdsudvalget og Præstegårdsudvalget på ca. 30 min.

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Erwin Hentzer, Kirsten Schou, Linda
Hørmann, Ib Rasmussen, Martin Kolte, Thomas Aallmann, Janne Dyhr
Susanne Andersen, regnskabsfører

Afbud: Bent Sørensen

Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
a. Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet
- Aastedsforretning vedr. støjgener fra skolegården. Hanne og Thomas tager sagen.
b. Meddelelser fra præsten
Præsten har haft møde med skoleleder ang. musik i skolegården samt udestående renovering mod Kirkestræde
c. Fra budgetsamråd 31. august 2016
MR skal udfærdige en tilbagemelding til provstiets udvalg for energioptimering samt oplysning om, hvem der er MR’s kontaktperson. Opfølgning ved Ib og Janne.

3. Godkendelse af revisionsprotokollat til regnskab 2015 v/ Susanne
MR har gennemgået revisionsprotokollatet.
Vedr. pkt. 5 - omhandlende, at der er ikke længere er indskydergaranti på menighedsrådenes indeståender i pengeinstitutter. Taget til efterretning.
Vedr. pkt. 6 anlægsarbejder og tilbud. Taget til efterretning.
Vedr. pkt. 7: Moms. Der sendes en efterangivelse til SKAT.
Vedr. pkt. 8 + 9: Taget til efterretning.


4. Godkendelse af budget 2017 v/ Susanne og Kirsten
Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Budget 2017, Endelig budget afleveret d. 17-09-2016 09:40 blev godkendt.

5. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktperson
• Birgitte holder ferie 22. nov. - 22. dec. 2016. Jonna fra Fredens Kirke er afløser. Thomas udfærdiger ugeplan i perioden.
• Vedr. mobiltelefon til graver: Godkendt under forudsætning på, at aftalen kobles op på eksisterende telefoniaftaler.
• Årlige obligatoriske personalemøde afholdes 11. oktober.
• APV - gennemføres i 2016 (skal ske hvert 3. år).

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget:
a. bevaringsværdige gravsteder
Liste over gravsteder skal opdateres og prioriteres ud fra fastsatte
kriterier. Beslutningspunkt på kommende møde.
b. sag vedr. gravsted
Hanne, Thomas og Martin arbejder med sagen
c. Kirkelåger er renoveret


c) Præstegårdsudvalget
a. Godkendelse af svarskrivelse til fam. Iskov Nielsen, Bergmannsvænget 5
b. Tilbud på planter til bøgehæk på præstegårdsengen.
Pris: ca. 5.500 inkl. moms. Beslutning: Godkendt.
Janne orienterer Niels om beslutning.
c. Radonmåling
Provstiet vil anskaffe et måleapparat, som Menighedsrådene kan låne

d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
a. Høstgudstjenesten var en succes med ny oppyntning med bl.a.afgrøder
b. Studietur 1. oktober. Mødetid kl. 7.30 ved Thurøhus - husk egen kaffe. Antal tilmeldte: 25

6. Nyt fra Valgudvalg Opsamling fra orienteringsmøde og opstillingsmøde v/ Janne, Kirsten og Linda
På Orienterings- og opstillingsmødet den 13. september blev der opstillet 1 liste med kandidater til kommende menighedsråd.
Der er ikke indkommet yderligere kandidatlister i indleveringsperioden, hvorfor afstemningsvalget i Thurø Sogn er aflyst.
Formand (Janne) for VB sørger for indberetning.

7. Kursus :
Gravermedhjælpere på et dags kursus i energioptimering i kirken

8. Evt.
a. 11. december er der kirkekaffe
b. Kommende datoer for menighedrådsmøder:
25. okt., kl. 17; konstituerende MR-møde 22. nov. kl. 17

9. Godkendelse af referatet.