kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af Menighedsrådsmøde nr. 8, august 2016
Referat fra menighedsrådsmøde
Onsdag 31. august 2016 kl. 15.00 - 17.00
i konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Linda Hørmann, Kirsten Schou, Bent Sørensen, Thomas Aallmann, Janne Dyhr
Afbud: Erwin Hentzer, Ib Rasmussen og Martin Kolte
Referent: Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet v/ Hanne
b. Meddelelser fra præsten
Kapellet. Tilbud modtaget vedr. interiør - drøftelse og beslutning udskydes til foråret
Annoncering af opstillingsmøde vedr. menighedsrådsvalg

3. Godkendelse af kvartalsrapport v/ Kirsten
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 blev gennemgået og godkendt.

4. Godkendelse det nye budgetbidrag vedrørende eventuel optagelse af lån til budget og lægge beslutningsprotokollen ind i dataarkivet.
v/ Hanne og Kirsten
Afventer igangsættelse af renovation af altertavlen. Projektbeskrivelse og budget udarbejdes som særskilt sag (Hanne).

5. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktperson
1. resume fra personalemøde 16. august (april kvartal)
- Revision af gudstjenestefolder (Thomas og Birgitte)
- Indkøb af Fadderbreve (Thomas)
- Indkøb af salmebøger - store og små (Hanne og Thomas)
- Indkøb af børnelitteratur (Linda / Mette)
- Husorden i køkken - revision (Mette)
- Graver foreslår udskiftning af fastnet telefon med en mobiltelefon. Forslaget overvejes. Beslutning træffes på mødet i september. Linda kontakter Niels.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
1. meddelelse om renovation af låger
2. kapellet
- inventar til kapellet. Sagen genoptages til oktober
3. bevaringsværdige gravsteder
- punkt udsættes til næste møde (Ib, Martin, Hanne, Erwin og Thomas)
4. vurdering af orgelsyn
- gennemgang af orgelsyn og tilbud fra Provstiets orgelkonsulent. Beslutning: Formand kontakter provstien ift. finansiering.
5. godkendelse af gravstedbrev
- Provstiet anbefaler udsendelse af gravstedsbrev - Præsentation af udkast til på elektronisk gravstedsbrev. Kirkens logo skal fremgå af brevet. Formand sender udkast til provstiets jurist for godkendelse af indhold.
6. 2 sager vedr. gravsted
- mail til præsten ang. betaling for vedligehold af gravsted i fællesgrav. Beslutning: Formand kontakter borger telefonisk om, at MR i den konkrete sag dækker det opkrævede beløb via midler fra december-indsamlingen.
Punkt ang. principper for gravstedstakster sættes på dagsorden ved et kommende møde.
- Sag vedr. sletning af gravsted drøftes på kommende møde
c) Præstegårdsudvalget
1. nabohenvendelse ang. gener fra birketræer i præstegårdens have
- Sag drøftet efter forudgående besigtigelse af haverne, og det giver ikke anledning til at foretage sig yderligere.
2. præstegårdsengen
- Ny beplantning af hække i efteråret 2016, hvor buskads er blevet fjernet. Tilbud indhentes (Niels (Janne) og beslutning træffes på kommende møde.
3. støj fra skolegården opfølgning
- Hanne følger op på, hvor sagen står ang. åstedsforretning om skolens skaterbane
d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
1. Høstgudstjeneste 18. september
- Pyntning af kirke fredag den 16. sept. kl. 15.30 - meld tilbage til Kirsten om deltagelse
2. Studietur 1. oktober
- P.t. er 20 tilmeldt - fristen en den 11. september.

6. Nyt fra Valgudvalg. Valg; foreslået fællesdato for hele landet 13.09.16. v/ Janne, Kirsten og Linda: 25.8. valgkursus, resume herfra.
- Beslutning: Møde ang. planlægning af orienterings- og opstillingsmødet den 13.09: torsdag den 8. kl. 15.00 i konfirmandhuset.

7. Kursus
a. Kursusansøgning fra Lis Gammeltoft: Godkendt
b. Ansøgning om tilskud på kr. 3.600 til kursus fra Thomas Aallmann: Godkendt

8. Evt.
a. Formand indhenter overslag for udskiftning af AV-udstyr inden næste møde
b. Næste møde
c. Takster for gravsteder (prisudvikling de seneste 5 år)

9. Godkendelse af referatet