kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af Menighedsrådsmøde nr. 6, juni 2016
Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 16. juni 2016 kl. 17.30 - 19.30 i konfirmandhuset

Afbud: Janne Dyhr.
Referant: Thomas Aallmann

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne;
b. Meddelelser fra præsten

3. Opsamling fra Syn med provstiet 1. juni 16 v/ Hanne
- Altertavlen, freskorestaurering, salmebogshylder sættes på budget 2017 - Hanne undersøger hvilket prisoverslag der skal budgetteres ud fra og orienterer Kirsten og Susanne herefter
- Vedr. støj fra skolegården sendes der på provstens opfordring et brev til provstiet, så der evt. kan foretages en åstedsforretning. Thomas og Hanne har ansvaret herfor
- Hjemmesiden er opdateret: Thomas tager sig af kirkehjemmesidens indhold, mens Mette og Birgitte har ansvar for Menighedsrådets link.
- Alter til kapel og AV-udstyr til konf.st. skal afholdes indenfor eksisterende budget for indeværende år eller 2017. Sættes på som pkt. på mødet til august.
- graverne indhenter tilbud på rydning af det sidste stykke læhegn på engen

4. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner: Godkendt kursus til graver Niels Rasmussen.
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget; bevaringsværdige gravsteder: Porten til kapel er færdig fra Walsteds bådeværft. Der arbejdes videre med alter og bænkesæt.
Thomas og Ib tager kontakt til Walsted.
c) Præstegårdsudvalget, beskeder fra Janne: Arbejdet med trappe og gulv i præstegård påbegyndes 22. juni. Martin følger processen og godkender prisoverslag fra tømmer med formanden inden igangsættelse. Gulvet i konf.st. poleres; Bent tager ansvar herfor.
d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Høstgudstjeneste 18. september
Studietur 1. oktober: turen går til Lund, Sverige.

5. Prædikenforståelser v/ Thomas og Erwin
Drøftet.

6. Førstehjælpskursus til ansatte og menighedsrådsmedlemmer v/ Erwin
Torsdag d.17.11.16, kl.13.00-17.00 i konf.st.

7. Nyt fra Valgudvalg. Valg; foreslået fælles orienterings- og opstillingsdato for hele landet 13.09.16. v/ Janne, Linda og Kirsten: de er tilmeldt valgkursus 25.8. Linda er nyt medlem af valgudvalget.

8. Evt. kommende MR-møder: 31.8.16. kl.16.00 og 27.9.16 kl.17.00

9. Godkendelse af referatet. Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller