kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af Menighedsrådsmøde nr. 3, marts 2016
Dagsorden til menighedsrådsmøde
Tirsdag 15. marts 2016 kl. 17.00 - 19.00 i konfirmandhuset

Afbud: Ib Rasmussen

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne;
Der blev orienteret om ”De himmelske dage” d.5.-8- maj i Kbh.
Reformationsfejring 2017 (bliver et punkt senere)
”Påske-indsats” blev fremlagt og drøftet. Rådet er positiv men tidsfristen er for kort i år.

b. Meddelelser fra præsten

3. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner;
- Stillingsopslag ny kordegn og orientering
Der er indkommet 20 ansøgninger ved fristens udløb 15/3. D.29.marts, kl.10.15 er der samtaler.
- Havemand orientering og formalia
Ebbe Arnvig er ansat som havemand.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
- kirkeværge funktioner fremadrettet
- diverse fra formand for kirke og kirkegårdsudvalget
- indkøb af salmebøger
Der indkøbes nye salmebøger til kirken efter vurdering af slitage.
Thomas og Mai er ansvarlige

c) Præstegårdsudvalget:
Udvalget mødes med Bystrup efter påske og fastsætter en arbejdsplan for afvikling af de synsudsatte arbejder for 2016 (trappe samt linnedskab på præstegård).

d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
Sommermøde 12.juni
Thurinertræf 21.august
Høstgudstjeneste 18.september
Studietur 1.oktober

4. Førstehjælps kursus til ansatte og menighedsråds medlemmer v/ Hanne
Beslutning: Erwin og Hanne finder et tilbud, hvor en instruktør kommer til konfirmandstuen og giver alle interesserede ansatte og rådsmedlemmer en lektion i henholdsvis ”livredende førstehjælp” samt ”hjertestarter”.

5. Menighedsmøde: Vi har tilbagevendende talt om at afholde et menighedsmøde efter kirkekaffe, hvor vi formidler om menighedsrådet arbejde v/ Hanne
Beslutning: Den formidling, som menighedsmødet skal dække, bliver lagt ind som en del af Sommermødet d.12.juni.

6. Nyt fra Valgudvalg. Valg af ekstra medlem til udvalget; foreslået fællesdato for hele landet 13.09.16 og beslutning om rådets fortsættelse fremadrettet. v/ Janne og Kirsten: 25.8. er der valgkursus. Linda er nyt medlem af valgudvalget.

7. Evt.
- Næste MR møde 14. april AFLYST
- Aftale MR møder i maj og juni (et af møderne med forsyn): - Indledende budgetsamråd d.30.3.kl.19.00 i Fredens sognehus (Kirsten, Janne, Erwin og Ib samt Linda), 3. maj kl.16.00 forsynsmøde for kirke, kirkegård samt præstegård med efterfølgende middag, MR-møde d. 25.5 og d. 16.6. kl.17.00.

Husk at underskrive protokollen fra sidste MR møde, idet det skal lægges i dataarkivet.

8. Godkendelse af referatet.

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller