kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af ekstraordinært Menighedsrådsmøde, marts 2016
Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde

Tirsdag 8. marts 2016 kl. 16.00 - 17.15 i konfirmandhuset

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Martin Kolte, Bent Sørensen, Ib Rasmussen, Linda Hørmann, Kirsten Schou, Janne Dyhr og rådets regnskabsfører, Susanne Andersen

Afbud: Erwin Henzer, Thomas Aallmann

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Gennemgang og aflevering af årsregnskab 2015 v/ Susanne Andersen
Beslutning: Godkendelse af regnskab for Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Regnskab 2015, Afleveret d. 06-03- 2016 11:53

3. Synsforretning 2015 for præstegård og kirke v/ Susanne Andersen
Orientering

4. Meddelelser
a. Formanden: Provstiet drøfter på næste budgetsamråd den 30. marts, hvilke energimæssige forbedringer, der skal prioriteres på baggrund af energigennemgangen af provstiets bygninger

b. Præstegårdsudvalget: Genanskaffelse af stolevogn til konfirmandhuset, da den gamle er gået i stykker. Anslået pris ca. kr. 2.700. Niels bemyndiges til at bestille den.

5. Evt.
Næste MR-møde, 15. marts 2016, kl. 17.00

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller