kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af Menighedsrådsmøde nr. 2, februar 2016
Referat fra menighedsrådsmøde

onsdag 24. februar 2016 kl. 18.00 - 21.00 i Konfirmandhuset

Afbud: Erwin Hentzer

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Bent Sørensen, Linda Hørmann, Martin Kolte, Ib Rasmussen, Kirsten Schou, Mai Bjerregaard, Janne Dyhr

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne;
Vikarpræst Mai Bjerregaard har sin sidste prædiken i dette vikariat ved gudstjenesten søndag den 28. februar. Efter gudstjenesten bydes på et glas og lidt spiseligt.
Mai fortsætter som sekretær til 1.5

b. Meddelelser fra præsten
Mai uddelte og gennemgik: ”Cirkulære om indsamling i kirkerne”.
I uge 9 vikarierer Mai for Thomas Aallmann iflg. aftale med provsten.
Mai skal i en vis udstrækning også være vikar for Stenstrup Sogn i den udstrækning, det foreneligt med vikariatet for Thurø Sogns kordegn.

3. Godkendt synsforretning 2015 v/ Hanne
Orientering vedr. synsforretning afholdt i 2015 vedr. projekter i 2017.
Hanne kontakter provstiet om muligheden for samlet projekt for renoveringen af kirken indvendig.

4. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner;
- Stillingsopslag vedr. ny kordegn offentliggøres 27.2 i ugeavisen og på Jobnet.dk
- Resume fra personalemøde
Spørgsmål vedr. vikarenes vilkår rejst.
Organisten spørger om eftersyn af orglet. Ib kontakter Kirsten.
Niels efterlyser retningslinjer for bevaringsværdige gravsten. Der arbejdes videre med sagen. Overblik over fredningsdeklarationer skal foreligge til provstesyn.
- Graver og tillidshverv
Menighedsrådet bakker op Niels hvis han vælges til formand for den lokale graverforening.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Kapeldør. Der er indhentet to tilbud. Walsted er valgt.
- Salmebøger. Mai beder Niels om at gennemgå salmebøger og tælle hvor mange, der bør udskiftes, så der kan træffes beslutning om køb af nye på næste møde.

c) Præstegårdsudvalget
- Energi gennemgang af konfirmandhuset foretaget.

d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Dato for studietur planlægges af aktivitets udvalget, så den foreligger til næste møde. Der forsøges udarbejdet et årshjul med datoer for høstgudstjeneste, Thuriner-træf og andet.

5. Nyt fra Valgudvalg. Valg; foreslået fællesdato for hele landet 13.09.16 v/ Janne og Kirsten. Rådets medlemmer opfordres til at have gjort deres stilling op til aprilmødet. På næste møde vælges det 3. medlem af valgudvalget.

6. Provstiudvalgets endelige godkendelse af regnskabet for 2014 v/ Kirsten og Hanne. Godkendt.

7. Ekstraordinært MR møde med regnskabsfører Susanne Andersen: Tirsdag den 8 marts kl. 16.

8. Kurser
Kirsten bevilget kursus i Orgelimprovisation i gudstjenesten.

9. Evt.
Budgetsamråd 30. marts
Provstesyn 1. juni. Hanne kontakter bygningssagkyndige John Erik Jessen. På som punkt til næste møde.

10. Næste møde: 15. april

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller