kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af Menighedsrådsmøde nr. 1, januar 2016
Referat af menighedsrådsmøde

Torsdag 14. januar 2016 kl. 17.00 - 20.30 i Konfirmandhuset

Afbud: Kirsten Schou, Ib Rasmussen

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Bent Sørensen, Erwin Hentzer, Martin Kolte, Linda Hørmand, Janne Dyhr og Mai Bjerregaard

1. Godkendelse af dagsordenen
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
b. Meddelelser fra præsten
Formandskabet takkede for en velafviklet nytårskur med stor deltagelse og stort engagement fra deltagerne.
Datoer for MR-møder til kommende kirkeblad. Beslutning: 24. februar; 15. marts; 14. april; 25. maj - kl. 17.

3. Orientering om nyt initiativ ”Diakoni i landsogne” på frivillig basis. Folder uddelt, www.grundtvig.dk/diakonirapport.html. v/Erwin
- drøftelse af de muligheder, der ligger i diakoni ift. især socialt udsatte børn i sognet. Vi vil følge de tiltag, der foregår herom i provstiet - bl.a. på det indledende budgetsamrådsmøde den 30. marts.
- Kan kirke- og kulturmedarbejder gode kontakt til skolen udbygges ift. diakonisk arbejde i sognet? Linda og Maj taler med Mette.
- Skal drøftes igen på mødet i april eller maj.

4. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kontaktpersoner
- Der afholdes kvartalsmøde med kirkens ansatte i 15. januar
- Ansættelser: Der er ansat to gravermedhjælpere på 27 t/uge i 39 uger/år: Philippe Boutonnet og Preben Ringgaard Møller. Ansættelsesbreve er under udarbejdelse. Der var 85 ansøgere; heraf var 4 til samtale.
- Sikkerhedskursus bevilget til graver, så der skal vikardækning tirsdag den 16. februar. Bent finder vikar.
- Havemand: Poul Hansen har bedt om at stoppe i sin funktion som havemand. Rådet takker for hans trofaste indsats. Der er flere interesserede emner, og sagen drøftes med præsten.
- Stillingsopslag ny kordegn og orientering
Kordegn og præstesekretær Kiki Birgitte Møllgård Groth har opsagt sin stilling pr. 31. januar 2016. Rådet vil gerne takke for den fremragende indsats, Kiki har udført i så mange år og til gavn for mange.
Vikardækning: Kordegn Jonna Kristensen, Fredens Sogn vikarierer i februar måned undtaget uge 7; hvor Birgitte Weidick Marcussen fra Vor Frue Kirke er vikar. Mai Bjerregaard vil fungere som kordegn fra 1. marts til og med 30. april.
Stillingsopslag udarbejdes i samarbejde med Stiftet. v/Hanne og Linda
Annoncering vedr. genbesættelse afventer Thomas Aallmanns
tilbagevenden og accept.

b. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- kirkeværge fremadrettet fortsat
Beslutning: Martin Kolte er kirkeværge resten af valgperioden
- Engareal, plan for 2016
Buskads og småtræer på nordsiden af blomsterengen mod kirkestien skal ryddes af entreprenør, som graver har kontakt til. Pris maks. kr.

c. Præstegårdsudvalget
- Afventer energirapport vedr. præstegården pba. gennemgangen i december 2015. Der var mange energimæssige udfordringer i det fine gamle hus; men også ros. Som straks-opgave er skunken mod gårdspladsen blevet isoleret allerede i december. Udvalget husker fremadrettet at informere rådet om ikke-budgetsatte opgaver, såfremt de ikke besluttes på et møde.
- Afventer resultat af synsforretning

d. Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- foreløbig dato for studietur, sommermøde og Thuriner-træf: Udsættes

e. Nyt fra Valgudvalg
Valg 2016 v/Janne og Kirsten
- afholdelse af valgmøde på en dato fælles for hele landet, nemlig den 13. september 2016. Besluttet.
- Orientering om afholdelse af valgkurser for menighedsråd, hhv. den 23. aug. i Odense, 24. aug. i Nørre Åby og 25. aug. 2016 i Svendborg.
Beslutning: Kirsten og Janne og evt. tilmeldes, når der åbnes for tilmelding til den 25. august.

5. Donation til velgørende foreninger.
Blomstercafeen, Kirkens Korshær og Frelsens Hær, Sct. Nicolai Tjenesten, Fyns Stifts sorggrupper for børn ydes et honorar i 2016 og fremadrettet kommer det med i budgetlægningen
- Beslutning om tilskud til følgende: Blomstercaféen - kr. 5.000; KirkensKorshær - kr. 3.000; Frelsens Hær - kr. 2.000 (øremærket julehjælpen)
- Ang. Kollekt i kirken: Overførsler af beløb fra kollekter skal fremadrettet via kasserer overføres via netbank for at undgå gebyr. Der skal tilsvarende ændres på, hvem der er underskriftsberettiget.
- Beslutning: Sættes på som beslutningsspunkt på kommende møde.
- Kommende MR-møder: 24. februar; 15. marts; 14. april; 25. maj - alle datoer kl. 17.00
- Thurø Sangkor giver sammen med Skægkær Blæserne koncert den 24. januar kl. 14 på Den Frie Lærerskole. Kan anbefales.

7. Godkendelse af referatet

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller