kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af Menighedsrådsmøde nr. 9 december 2015
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 9


Referat fra menighedsrådsmøde
Tirsdag den 1. december 2015 kl. 17.00 - 20.30
i Konfirmandhuset

Afbud fra Kirsten Schou

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne;
- Tak fra Borgerforeningen for donation fra MR til flagstænger
- Vejkirker. Thurø Sogn skal med i publikationen ”Vejkirker” igen. Tidligere anvendt tekst rundsendes til godkendelse.
- Orientering vedr. henvendelse ang. øvetid i kirken fra en Thurø borger.
- Orientering om nyt initiativ ”Diakoni i landsogne” på frivillig basis. Folder uddelt, www.grundtvig.dk/diakonirapport.html. Sættes på næste mødes dagsorden.
b. Meddelelser fra præsten
- Kirkebladsomdeler holder op ved årets udgang. Afløser er fundet. Hanne sørger for en lille erkendtlighed.
- Vær opmærksom på, at mails fra præsten kommer fra denne adresse: maib@km.dk - og kun denne pga. risiko for virus.

3. Donationer, indsamlinger, kirkebøssen
Hvilke holdninger har vi, og hvor tildeles pengene v/ Bent og Hanne
a. Kirkebøssen: donationer er de senest år anvendt til disse formål:
- Folder, kirkeblad, menighedspleje, Church of Love, Bibelselskabet, Europamissionen
- Beslutning: Særlige indsamlinger annonceres fra prædikestolen
- Hanne drøfter fremtidig praksis med Thomas, når han er retur efter orlov


b. Donationer:
- Beslutning: MR ønsker at betænke Sct. Nicolai Tjenesten med vanlig donation. Erwin kontakter kassereren

4. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner
- Opsamling fra MUS samtaler.
o MR skal være opmærksom på, at medarbejderne skal kende deres arbejdsplan 4 uger før. Mai gennemgår de præcise regler ved kommende møde.
o Mettes ansættelsesbrev er ændret iht. tidl. MR-beslutning, og hun er nu fastansat på 25 timer.
- Kordegnens timer:
Det indstilles, at de 3 ekstratimer Kiki har for sogn og MR debatteres, og at der tages beslutning om fortsættelse af denne tillægsaftale.
Beslutning: Gældende ansættelse på 13 timer fastholdes. Hanne orienterer Kiki om beslutningen.
- Gravermedhjælper er fratrådt pr. 30. oktober.
- Ringeklokke. Der ønskes en ringeklokke ved døren til kirkekontoret, således at Kiki kan føle sig tryg ved de forskellige besøg. Dvs. at døren kan være låst eller åben efter behov.
Beslutning: Dørklokke opsættes i en prøveperiode. Erwin sørger for det praktiske.
- Kontakt fra Jobcenter
Anne Louise Jensen kan begynde i Time aktiv-ophold som praktisk medhjælp i konfirmandhuset 2 timer x 3 ugentligt. Hanne tager kontakt til Mette i forhold til opstarts samarbejde med jobcenter og Anne Louise Jensen.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
- kirkeværge fremadrettet, ekstern hjælp til udfærdigelse af status- og opkrævningsskrivelser i december.
Beslutning: Hanne kontakter kassereren for aftaler det praktiske.
- ansættelsesudvalg til gravermedhjælpere
Beslutning: Ansættelsesudvalg bestående af Linda, Erwin og Ib blev nedsat. Niels/graver inviteres til at deltage i ifm. ansættelses-samtalerne, hvor han har udtaleret. Kontaktpersonen orienterer Niels herom. Udvælgelse af ansøgere til samtale foregår inden jul.
- energirapport for kirken blev gennemgået
Beslutning:
Ad 1 Konvertering til naturgas koster ca. 1 mio. kr. Forventet besparelse på kr. 110.000/år og mulighed for varmeregulering:
Praktiske forhold undersøges af Ib og Hanne drøfter sagen med Provstiet mhp. evt. beslutning til februar 2016.
Ad 2 Varmesænkning i kirken, når der ikke er aktiviteter i kirken: Kun aktuelt, hvis udskiftning til naturgas.
Ad 3 udskiftning af belysning i kirken til LED-pærer:
Evt. overgang til en LED-løsning, når lagret af pærer er opbrugt.
Ad 4 indkøb og installation af nye energivenlige spots med LED:.
Evt. anskaffelse drøftes igen til sommer
Ad 5 anskaffelse af hygrometer til kontrol af luftfugtighed.
Ib anbefaler, at Niels anskaffer et.
Ad 6 kortlægning af rumklimaet i kirken:
Kun relevant, såfremt vi får nyt varmeanlæg
Ad 7 afhjælpning af fugtproblem i kapel:
Opsætning af luftsolfanger, som kan udføres ifm. de synsudsatte arbejder ifm. kalkning

- Udskiftning af kapeldør
Ib har modtaget tilbud, som vil blive forelagt på et kommende møde

c) Præstegårdsudvalget
- Martin har stillet sig til rådighed som nyt medlem af udvalget.
- Energigennemgang af præstegården den 9. december, kl. 8.00. Janne deltager og træffer nødvendige aftaler med Karina.
d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Indbydelse til Nytårskuren er udsendt. Husk at melde jer til.

5. Honorarer til MR medlemmer fremadrettet v/Hanne
Gennemgang af regler og rammer gennemgået. Forslag til ændring af honorarer uddelt og gennemgået.
Beslutning:
MR vedtog følgende honorarsatser pr. 1. januar 2017:
Kontaktperson: kr. 18.000,-
Kontaktperson ansvarlig for vikartotek: kr. 6.000,-
Kasserer: kr. 22.620,-
Formand: kr. 24.000,-
Kirkeværge: kr. 7.000,-
Regnskabsfører kr. 45.800,-

6. Altertavle. Nationalmusset og Stift anbefaler prøvestaffering v/Hanne
Beslutning:
MR arbejder videre ang. prøvestaffering, og Hanne kontakter Bent og beder ham gå videre med sagen

7. Valgudvalg v/ Erwin og Hanne
Valg til menighedsrådet i september 2016
Valgudvalget består af Janne og Kirsten (Elsa er udtrådt af rådet). Vi tilslutter os, at holde opstillings- og valgmøde den 13. september, som foreslås som en fælles dato for alle menighedsråd.
Valget vil løbende blive drøftet på kommende møder.

8. Kurser
a. Kiki ansøger om kursus: Årsmøde for kordegne, Nyborg Strand.
Beslutning: Bevilget
b. Mette ansøger om førstehjælpskursus
Beslutning: Bevilget.

9. Evt.
a. Husk kontrasignering af alle fakturaer
b. Budgetsamråd den 30. marts 2016
c. Kirkegårdssatserne reguleres i 2016
d. Nytårskur den 8. januar. Husk tilmelding
e. Orientering om biskoppernes initiativ vedr. påskens betydning
f. Mødedatoer fastsættes på januar-mødet
g. Næste møder: 14. januar og 24. februar
10. Godkendelse af referatet.

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller