kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af MR d. 28.10.2015
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 8


Referat menighedsrådsmøde
Tirsdag 28. oktober 2015 kl. 18.00 - 20.30
i konfirmandhuset

Afbud fra Janne Dyhr, Martin Kolte

1. Godkendelse af dagsordenen
Referent: Mai Bjerregaard Andersen

2. Meddelelser.
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
Besked fra stiftet vedr. altertavlen. Hanne tager kontakt.
Ansøgning om støtte til Sct. Nikolaj Tjenesten. Punkt på næste møde.
b. Meddelelser fra præsten
- Brev til konfirmandforældrene

3. Konstituering
Formand Hanne Ringgård Møller
Næstformand Erwin Hentzer
Kasserer Kirsten Schou
Kontaktperson Linda Hørmann
Sekretær Janne Dyhr
Bygningssagkyndig John Erik Jessen
Underskriftsberettiget formand og næstformand
formand for kirkegårdsudvalgs Ib Rasmussen
Kirkeværge Ib Rasmussen og Hanne Ringgård Møller (Konstitueret)

---
Aktivitets- og kommunikationsudvalg Kristen Schou
Præstegårdsudvalg Janne Dyhr
Vikartotek bestyrer Bent Sørensen

Hanne gennemgik visionerne. Der følges op på punkt 2 og 10.
Menighedsrådsvalget 2016 sættes på som punkt til næste møde.

4. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport
- Godkendt.
5. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner
- Organisten fortsætter i sin nuværende stilling. Mai kontakter Poul Balslev om vikaremner.
- Status vedr. gravermedhjælperens sygemelding.
- Opdatering af kirke- og kulturmedarbejderens ansættelsesbevis v/ Linda
- Årlige medarbejdermøde holdes 30.10


b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Energi gennemgang af kirke og kapel er foretaget. Rapporten afventes.
- Tilbud på kapeldør indhentes.
- Opsætning af haveredskaber på kirkegård 2-3 steder. Linda aftaler videre forløb med graverne.
- El-klaverets kabel er defekt. Ib rådfører sig med Mette og Kirsten og finder en løsning.

c) Præstegårdsudvalget
- Taget understrøget.

d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
- Intet
6. Donation til Thurø Borgerforening v/Hanne
- 2000 kr. øremærket til vedligehold af flag og stænger. Hanne giver besked.

7. Evt.
- ”Mere kirke for pengene” Linda tilmelder Linda og Hanne og evt. Bent.
- Forslag til ændringsforslag til honorering af menighedsrådsmedlemmer omdelt. Beslutning på næste møde.

- ”Overslag” fra graveren vedr. engarealet på som punkt til næste møde.

8. Godkendelse af referatet.

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller