kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsråds møde MR 6 2015
THURØ MENIGHEDSRÅD MR 6


Dagsorden til menighedsrådsmøde
Onsdag 26. august 2015 kl. 17.00 - 20.30
i konfirmandhuset

Vi afholder første del af mødet og spiser klokken ca. 19.00

Til stede: Mai Bjerregaard, Hanne Ringgaard Møller, Linda Hørmann, Bent Sørensen, Erwin Henzer, Ib Rasmussen, Kirsten Schou, Janne Dyhr1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet v/ Erwin og Hanne
1. Husk, at give Kirsten evt. udlægsbilag mv. løbende
2. Budgetsamråd i Fredens Sogengård:
- Kalkefonden
- Energigennemgang af kirker og energigennemgang og energimærkning af præste- og sognegårde
- Personalekonsulent i Svendborg Provsti
- Landemode og stiftsdag lørd. 19. sept.. Fælles transport
- Budget: Thurø fik tildelt de summer, som der blev udstukket på det foreløbige budgetsamråd i foråret
3. Klage fra præstefamilien over larm fra multibanen i skolen, når bold rammer.
Formanden vil undersøge med skoleleder, om multibanen kan flyttes - eller hvad udgiften til en støjmur er.

3. Synsprotokol og forretning udfyldes og godkendes v/ Hanne
Orientering og beslutning
- Synsgennemgang på sidste møde med bygningssagkyndig John Erik Jessen har sammen med medl. af MR gennemgået bygninger og område vedr. synsudsatte arbejder i 2017
Kirke- og kirkegårdsudvalget:
- Ib orienterede om synsudsatte arbejder vedr. kirkens indre og ydre og kirkegården
Ad Pkt. 3 montering af bæreklodser ønskes opsat allerede i vinteren 2015/16 aht. kirkegængernes sikkerhed
Præstegårdsudvalget:
- Buskadsrydning, som tidl. er blevet afvist som synsudsat arbejde:
Hanne og Bent undersøger, hvorvidt graverne kan udføre arbejdet, og hvad udgiften hertil er

4. Kvartals rapport v/ Kirsten
Gennemgang og godkendelse
Ingen bemærkninger fra regnskabsfører til kvartalsrapporten for 2. kvartal, som skal indsendes underskrevet i pdf-format inden udgangen af august.
Uddybende spørgsmål til dels restancer på betaling af gravsteder dels forbruget på præsteboligen på 79 %. Kasserer vil uddybe på næste møde

Kvartalsrapporten godkendt

5. Regnskabsfører Susanne Andersen og overtagelse af lønregnskabet v/Kirsten og Hanne
Arbejdets omfang er ca. 2 timer pr. måned. Indberetningen er elektronisk og der skal indføres helt nyt lønsystem (aflønning af rengøring, vikarer, kor, gravermedhjælpere mv.), hvorfor Kirsten gerne vil fritages for denne opgave. Kirsten vil gerne modtage timesedler og koordinere med regnskabsfører fremadrettet.


Beslutning
Vedtaget med følgende bemærkning:
Formanden forespørger regnskabsfører om anslået pris for denne opgave og aftale om evt. prøvetid for vurdering af honorarets størrelse.

6. Nyt medlem i rådet v/ Hanne
Orientering
- Formand har kontaktet 3. suppleant som p.t. beder sig fritaget fra opgaven
- Martin Kolte, 4. suppleant, vil muligvis være interesseret i at være menigt medlem af rådet
Beslutning:
MR glæder sig over, at Martin Kolte vil nyt medlem i rådet, og Hanne tager kontakt til ham.

7. Mødeoversigt året ud, medbring kalender v/ Hanne R.M.
Beslutning
MR-møder:
29. september, kl. 17
28. oktober, kl. 17
1. december, kl. 17
Nytårskur:
Fredag den 8. januar 2016, kl. 18.00

8. Katafalk v/ Linda

Beslutning
- Reglerne for, hvis en kisten skal i placeres i kapellet før den kirkelige handling, skal undersøges.
- Hanne - i samarbejde med Ib og Linda - udarbejder retningslinjer herfor
9. Kriterier for og organisering af anvendelse af konfirmandhuset
Ønske fra personalet om retningslinjer for anvendelse af Konfirmandhuset. Skema for anvendeles kan ses ved kopimaskinen i konfirmandhuset.

Beslutning
I Thomas Aallmanns fravær vil anvendelses af huset blive administreret af Mette, sogne- og kulturmedarbejder som en forsøgsordning under hensyntagen til præstegårdens beboere og med friholdelse af mandag, som normalt er præstens fridag.

10. Kurser - Ansøgning fra Liss Gammeltoft
Ansøgte kurser arrangeret af Dansk Kirkemusikforening, og kurset Undervisning for Kirkesangere og organister er bevilget til Liss Gammeltoft

11. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a) Kontaktpersoner; Referat fra personalemøde
- 2. kvartalsmøde for personalet afholdt den 14.8.2015 med deltagelse af 6 medarbejdere.
- Ønske fra personalet om
plan for MR-møder;
retningslinjer for anvendelse af Konfirmandhus;
uklarhed og Mettes funktioner som sogne- og kulturmedarbejder; aftale om afholdelse af uformelle kaffemøde for de ansatte hver tirsdag.
Kvartalsmøderne ønsket forsat.
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
c) Præstegårdsudvalget
d) Aktivitets- og kommunikationsudvalget
-Afholdelse af Thurinertræf
Pæn deltagelse, dog med meget få produkter indleveret til konkurrencen. Nytænkning af thurinertræffet i løbet af foråret, når Thomas er tilbage.

- Høstgudstjenesten den 6. september
Som forsøg vil Kirsten og Lene i år alene stå for pyntning. Graver informeres af Kirsten ang. evt. ændringer til blomsterbestilling.

- Planlægning af studietur til den 3. oktober. Personalet orienteres om dato i mail af Hanne, når MR-referat udsendes. Invitation til alle medarbejder samt Meningsråd med ledsagere
e) Kirkeværge
Ib og Hanne dækker i mangel af kirkeværge hvervet, indtil et rådsmedlem eller en udefrakommende håndværker el.lign. kan overtage.
Kirkeværgens funktioner:
Bl.a. udstedelse af gravstedsbreve samt samarbejde med formand for kirke- og kirkegårdsudvalget. Forslag om mulige emner som kirkeværge bedes sendt til Hanne.

12. Evt.
- Linda takker for opmærksomheden i anledning af sin runde mærkedag.
- Stor tak fra MR til Mette for hendes indsats og alle de nye visionære og engagerede tiltag, der sættes i værk.
- I uge 47 er provstiets præster på kursus, og der foreslås en afløser til konfirmandundervisning mod honorar i størrelsesordningen som foredragsholder ved Folkeuniversitetet (Maj kontakter en afløser)
- Gudstjenesten den 30. august med konfirmandindskrivning bliver en kortere gudstjeneste uden altergang - og med oplæsning af en afløser, fx kirkesangeren, som bliver kontaktet herom af Mai
- Drøftelse af anvendelse af kapellet

13. Lukket dagsorden

14. Godkendelse af referatet.

Erwin Hentzer/Hanne Ringgaard Møller